117,0490

Farmacija

Karijera u farmaciji je jedna od najprestižnijih karijera u svetu. Raznolikost karijernih puteva, koji postoje u farmaciji je jedan od razloga zašto upisati farmaciju. Od razvoja leka, kliničkog ispitivanja leka, do izdavanja leka odnosno pružanja farmaceutske zdravstvene usluge u apoteci, lako se može odabrati profesionalni put, koji Vas najviše zanima. Nakon završetka studijskog programa Farmacija stičete zvanje Magistar farmacije. Važno je imati na umu da ne morate odmah znati šta tačno želite da radite, jer posedovati diplomu Magistra farmacije je prestižno i otvara Vam vrata nebrojenim mogućnostima za obavljanje profesije farmaceuta.

Studijski program integrisanih osnovnih i master akademskih studija Farmacija traje pet godina i izvodi se u deset semestara. Obim studija izražen je ukupnim brojem od 300 ЕSPB bodova. Studijski program ima 37 obaveznih i 4 izborna predmeta, završni rad i obaveznu stručnu praksu. Stručna praksa se obavlja u zdravstvenim ustanovama-apotekama privatnog i državnog sektora, kao i u bolničkoj apoteci. Imaćete priliku u toku studija da posetite zdravstvene ustanove, naučno-istraživačke institucije, kao i kompanije iz oblasti farmaceutske industrije.

Studijski program integrisanih osnovnih i master akademskih studija Farmacija je interdisciplinaran i naučno orijentisan. Studijski program farmacija će Vam obezbediti znanja i veštine iz različitih oblasti. Posedovaćete znanja iz bazičnih prirodnih nauka, tj., iz hemije, biologije, fizike, kao i iz bazičnih medicinskih nauka odnosno anatomije, fiziologije, i dr., koje čine osnovu za sticanje znanja iz predmeta, koji predstavljaju temelj Farmacije, kao što su farmaceutska hemija, farmakognozija, farmaceutska tehnologija, farmakokinetika, farmakologija, farmakoterapija, klinička farmacija, analitika lekova, kozmetologija, dijetetika, i dr.

Posedovaćete, shodno navedenom, znanja i veštine, koje Vam omogućavaju rad u celokupnom spektru delatnosti, koje su vezane za lekove, kao i medicinska sredstva, dijetetske i kozmetičke proizvode, od formulacije i razvoja, proizvodnje, kontrole kvaliteta, registracije i marketinga lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda, uključujući i kliničko ispitivanje lekova, do dizajna individualne terapije za pacijente, izdavanja lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda pacijentu i pružanja informacija o njihovoj pravilnoj i bezbednoj primeni. Studijski program Farmacija pruža magistrima farmacije znanje i iz oblasti farmakoekonomije, menadžmenta i zakonske regulative, kako bi magistri farmacije bili osposobljeni za efikasno i dugoročno upravljanje u okviru apoteke, farmaceutske industrije, i dr.

Farmacija - prednosti

Nakon uspešnog završetka studijskog programa Farmacija možete se zaposliti na sledećim radnim mestima:

  • u apoteci (javnog i bolničkog tipa) na poslovima nabavke, čuvanja, izrade i izdavanja lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda, pružanja informacija o njihovoj pravilnoj i bezbednoj primeni, kao i u drugim zdravstvenim ustanovama,
  • u privredi/farmaceutskoj industriji (formulacija i razvoj, proizvodnja, kontrola kvaliteta i registracija lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda)
  • u ustanovama, koje se bave kliničkim ispitivanjima lekova,
  • u oblasti marketinga i regulative u farmaceutskim firmama,
  • u veleprodaji lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda,
  • u regulatornim telima i ustanovama,
  • u naučnoistraživačkim institucijama, razvojnim i kontrolnim laboratorijama,
  • u obrazovnim institucijama,
  • osnivanje svog privatnog biznisa.

Studijski program Farmacija Vam pruža mogućnost daljeg usavršavanja u okviru specijalističkih i doktorskih akademskih studija, kao i u okviru različitih zdravstvenih specijalizacija.

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2024