117,0490

Doktorske studije na Univerzitetu Singidunum

Svrha doktorskih studijskih programa jeste da se student osposobi za:

  • kritičko razmišljanje i samostalno rešavanje teorijskih i praktičnih problema u datoj oblasti,
  • praćenje savremenih naučnih i stručnih dostignuća,
  • realizaciju naučnih projekata,
  • objavljivanje naučno-istraživačkih rezultata u naučnim časopisima i na naučnim skupovima,
  • naučno-istraživački rad na univerzitetima, institutima i drugim istraživačko-razvojnim centrima,
  • doprinos razvoju naučnih disciplina.

Nakon odbranjene doktorske disertacije, student stiče zvanje Doktor nauka.

Spisak mentora na doktorskim studijama

Univerzitet Singidunum © 2024