118,7428

Akreditacija visokoškolske ustanove i studijiskih programa

UNIVERZITET SINGIDUNUM je prvi privatni univerzitet u Srbiji koji je akreditovan na osnovu Zakona o visokom obrazovanju. Dozvola za rad je izdata na osnovu Uverenja o akreditaciji visokoškolske ustanove, dobijene od Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.  Akreditovani su studijski programi u tri naučna polja (društveno-humanističkom, prirodno-matematičkom i tehničko-tehnološkom), na sva tri nivoa studija (osnovnim, master i doktorskim studijama) za izvođenje nastave na srpskom i engleskom jeziku.

Na UNIVERZITETU SINGIDUNUM je obavljen i proces akreditacije u II ciklusu (reakreditacija) za period od 2013. godine do 2018. godine.

Akreditovani studijski programi:

Osnovne akademske studije:

 • Akreditacija 2015Poslovna ekonomija;
 • Turizam i hotelijerstvo;
 • Informatika i računarstvo;
 • Informacione tehnologije;
 • Inženjerski menadžment;
 • Elektrotehnika i računarstvo;
 • Softversko i informaciono inženjerstvo;
 • Anglistika;
 • Fizičko vaspitanje i sport;
 • Menadžment u sportu.

Master studijski programi:

 • Poslovna ekonomija;
 • Interna revizija i forenzika;
 • Menadžment javnog sektora;
 • Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu;
 • Savremene informacione tehnologije;
 • Inženjerski menadžment;
 • Elektrotehnika i računarstvo;
 • Fizičko vaspitanje i sport;
 • Menadžment u sportu.
 • Nauka o podacima (Data Science)
 • Primenjena anglistika
 • Digitalni sistemi emitovanja i komunikacije
 • Softversko i informaciono inženjerstvo

Doktorski studijski programi:

 • Savremeno poslovno odlučivanje;
 • Menadžment u turizmu;
 • Napredni sistemi zaštite;
 • Inženjerski sistemi u menadžmentu;
 • Elektrotehnika i računarstvo.

AKREDITACIJA ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI

 

Akreditacija 2

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija pri Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja je na sednici održanoj dana 6. septembra 2016. godine doneo odluku o AKREDITACIJI UNIVERZITETA SINGIDUNUM kao naučnoistraživačke organizacije i to za sledeće naučne oblasti: prirodno matematičku, tehničko tehnološku i društvenu.

UNIVERZITET SINGIDUNUM je već posedovao akreditaciju za nauku, a upravo završenim procesom reakreditovani smo za period od 2016. do 2020. godine UNIVERZITET SINGIDUNUM kao akreditovana naučnoistraživačka organizacije stiče pravo da ostvaruje programe od opšteg interesa za naučnoistraživačku delatnost kao i da realizuje naučnoistraživačke projekte koje (su)finansira ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

 

 

 

SAMOVREDNOVANJE I
OCENJIVANJE KVALITETA USTANOVE

 

UNIVERZITET SINGIDUNUM redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.

U skladu sa Pravilnikom za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Uputstvom za pripremu izveštaja o samovrednovanju visokoškolske ustanove Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, kao i Pravilnikom o načinu i postupku obezbeđivanja i samovrednovanja kvaliteta na Univerzitetu Singidunum Komisija za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta Singidunum je sprovela postupak samovrednovanja za period 2013-2016. godine.

U postupku samovrednovanja ocenjena je ispunjenost svih standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova. Dana 24. 4. 2017. godine, UNIVERZITET SINGIDUNUM je objavio Izveštaj o samovrednovanju 2013-2016.

Univerzitet Singidunum © 2018