117,1015

Akreditacija visokoškolske ustanove i studijskih programa

UNIVERZITET SINGIDUNUM je prvi privatni univerzitet u Srbiji koji je akreditovan na osnovu Zakona o visokom obrazovanju. Dozvola za rad je izdata na osnovu Uverenja o akreditaciji visokoškolske ustanove, dobijene od Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.  Akreditovani su studijski programi u tri naučna polja (društveno-humanističkom, prirodno-matematičkom i tehničko-tehnološkom), na sva tri nivoa studija (osnovnim, master i doktorskim studijama) za izvođenje nastave na srpskom i engleskom jeziku.

Akreditacija ustanove: Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove [20. 5. 2020.]

Akreditovani studijski programi:

Osnovne akademske studije (Beograd): 

Integrisane akademske studije (Beograd): 

Centar Niš: 

Centar Novi Sad: 

Master studijski programi:

Doktorski studijski programi:

 

Akreditacija za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija pri Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja je na sednici održanoj dana 1. septembra 2020. godine doneo odluku o AKREDITACIJI UNIVERZITETA SINGIDUNUM kao naučnoistraživačke organizacije i to za sledeće naučne oblasti: prirodno matematičku, tehničko tehnološku i društvenu.

UNIVERZITET SINGIDUNUM je već posedovao akreditaciju za nauku, a upravo završenim procesom i u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima akreditovani smo za period od pet godina. UNIVERZITET SINGIDUNUM kao akreditovana naučnoistraživačka organizacije stiče pravo da ostvaruje programe od opšteg interesa za naučnoistraživačku delatnost kao i da realizuje naučnoistraživačke projekte koje (su)finansira ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Odluka o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti.

Samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta ustanove

UNIVERZITET SINGIDUNUM redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.

U skladu sa Pravilnikom o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Uputstvom za pripremu dokumentacije za izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT), kao i Pravilnikom o načinu i postupku obezbeđivanja i samovrednovanja kvaliteta na Univerzitetu Singidunum Komisija za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta Singidunum je sprovela postupak samovrednovanja za period 2019-2022. godine.

U postupku samovrednovanja ocenjena je ispunjenost svih standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova. Dana 15. 12. 2022. godine, Senat UNIVERZITETA SINGIDUNUM je doneo odluku o usvajanju Izveštaja o samovrednovanju ustanove za period 2019-2022.

Univerzitet Singidunum © 2024