117,1777

Prelazak na Bolonjski sistem prenosa bodova od 1.12.2013. godine

Od 1.12.2013. godine Univerzitet Singidunum prelazi na Bolonjski sistem prenosa bodova iz jedne u drugu godinu studija prema kojem:
  • Pri upisu školske godine student se opredeljuje za predmete iz studijskog programa sa liste obaveznih i izbornih predmeta za studijski program, do najviše 90 ESPB bodova po godini. Lista izabranih predmeta je sastavni deo Ugovora o studiranju.
  • Student upisuje predmete koje želi da sluša i polaže u narednoj školskoj godini prilikom upisa, a najkasnije do 15. oktobra nove školske godine.
  • U drugoj školskoj godini student može prijaviti predmete prve i druge godine studija, a najviše 90 ESPB bodova, dok u narednim školskim godinama može prijaviti predmete iz prethodne, tekuće ili naredne godine, najviše do 90 ESPB bodova.
  • Student upisuje predmete sledećim rasporedom: prvo upisuje predmete iz prethodnih godina studija, zatim obavezne predmete, a nakon toga izborne predmete.
  • Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine upisuje isti predmet.
  • Student koji ne položi izborni predmet može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet sa liste izbornih predmete studijskog programa 

Svi studenti Univerziteta Singidunum koji su stekli uslov za upis u više godine studija, pre 1.12.2013. imaju pravo da regulišu svoj status prema ranijem sistemu do navedenog roka. Nakon 1.12.2013. godine primenjuje se Bolonjski sistem prenosa bodova na sve student Univerziteta.

Na ovaj način pružena je mogućnost najboljim studentima, da izborom većeg obima svog opterećenja u jednoj školskog godini svoje školovanje završe pre isteka roka od četiri godine studija. Sa druge strane studentima koji prema starom sistemu prelaska u narednu godinu studija nisu bili u prilici da steknu uslov, data je mogućnost nastavka školovanja bez obnove godine, što ima za cilj optimalizaciju njihovih troškova studiranja i usklađivanje nastavnog procesa na Univerzitetu Singidunum sa Bolonjskim sistemom prenosa bodova.


Univerzitet Singidunum © 2023