117,1117

Redovan Novembarski ispitni rok 2023/24

Redovan Novembarski ispitni rok 2023/24

Novembarski ispitni rok biće održan od 27. novembra do 02. decembra 2023. godine. Prijava ispita počinje 17. novembra 2023. godine.

 

U novembarskom ispitnom roku, ispite mogu prijavljivati studenti koji su definisali svoj status studiranja, odnosno upisali akademsku 2023/2024. godinu.

Studenti koji nastavu prate po sistemu blokovske nastave u novembarskom ispitnom roku mogu da prijave predmet koji su slušali u prvom i drugom bloku školske 2023/24 godine.

Svi studenti sa aktivnim statusom u 2023/24 godini mogu da prijave predmete koje su odslušali u prethodnoj školskoj godini.

Rasporedi ispita biće naknadno objavljeni u sekciji Studenti -> Rasporedi -> Raspored ispitnih rokova.

Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita.

Rok za prvu prijavu ispita po redovnoj ceni od 500 dinara je moguća 5 dana pre održavanja ispita do 14h (ne računajući dan održavanja ispita).

Rok za drugu i svaku narednu prijavu istog predmeta po redovnoj ceni od 2000 dinara je moguća 5 dana pre održavanja ispita do 14h (ne računajući dan održavanja ispita).

Studenti samostalno mogu izvšiti uvid u broj predhodno realizovanih prijava za svaki pojedinačni predmet preko svog Estudent naloga, opcija "Prijava ispita" i zatim kolona "Broj prijava".

Prijava ispita vrši se preko portala estudent.singidunum.ac.rs.

Nakon isteka roka za redovnu prijavu ispita ispit se može prijaviti po ceni naknadne prijave od 5.000 dinara za 1 ispit, najkasnije 1 dan pre održavanja ispita do 14.00. Naknadna prijava se realizuje isključivo slanjem mejla sa singimejl adrese na adresu estudent@singidunum.ac.rs. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita.

Uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina za školsku 2023/24. godinu prema Ugovoru o studiranju tj. definisanoj dinamici otplate.

VAŽNO / Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu u poziv na broj unosite Vaš broj indeksa u formi godina upisa zatim broj indeksa, bez razmaka i znakova interpunkcije, (PRIMER 2020123456)

Broj tekućeg računa za prijavu ispita je 325-9500700190321-77

---------------------------------------------------------------------------------

Regular November exam period 2023/24


The November exam period will be held from November 27 to December 2, 2023. Registration for the exam begins on November 17, 2023.

In the November exam period, students who have defined their study status, i.e. enrolled in the academic year 2023/2024, can apply for exams.

Students who follow classes according to the system of block classes in the November exam period can register the subject they took in the first and second block of the academic 2023/24.

All students with an active status in the 2023/24 can apply for courses they took in the previous school year.

Exam schedules will be published later in the section Students -> Schedules -> Exam schedule.

Payment for the exam registration should be made no later than 10 days before the exam.

The deadline for the first application for the exam at the regular price of 500 dinars is possible 5 days before the exam until 2 pm (not counting the day of the exam).
The deadline for the second and every subsequent application for the same subject at the regular price of 2000 dinars is possible 5 days before the exam until 2 p.m. (not counting the day of the exam).

Students can independently view the number of previously completed applications for each individual subject via their Estudent account, the option "Exam registration" and then the "Number of applications" column.

Exam registration is done through the portal estudent.singidunum.ac.rs.

After the deadline for regular exam registration, the exam can be registered at the cost of subsequent registration of 5,000 dinars for 1 exam, no later than 1 day before the exam until 14:00. Subsequent registration is realized exclusively by sending an email from the singimail address to the address estudent@singidunum.ac.rs. The exam cannot be registered on the day of the exam.

Instructions for applying for the exam can be found at the following link

The condition for applying for the exam is paid school fees for the school year 2023/24. year according to the Study Agreement, i.e. defined repayment dynamics.

IMPORTANT / For all payments to the University, please enter your index number in the form of enrollment year, then the index number, without spaces and punctuation marks, (EXAMPLE 2020123456)

Bank account number for exam registration is 325-9500700190321-77

Univerzitet Singidunum © 2024