117,2078

Prof. dr Zora Konjović, direktorka Centra Novi Sad

Centar Univerziteta Singidunum u Novom Sadu kadrovski je ojačan dolaskom prof. dr Zore Konjović na mesto direktorke Centra.


 

Zora Konjović je završila osnovne studije iz matematike na Prirodno‐matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a zvanje magistra, te doktora tehničkih nauka (oblast robotika, specijalnost računarska simulacija robotskih sistema) stekla je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U zvanje redovnog profesora za užu oblast - primenjena računarska nauka i informatika, izabrana je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2003. godine.


Naučni opus profesorke Konjović je respektabilan i po kvantitetu i po kvalitetu. Autor je i koautor više od 200 naučnih i stručnih radova, od kojih je 20 naučnih radova sa SCI liste objavljenih u poslednjih 10 godina i koautor je više monografskih publikacija (međunarodnih i domaćih). Istraživačka interesovanja i publikovani rezultati profesorke Konjović obuhvataju matematičko modeliranje i računarsku simulaciju, veštačku i računarsku inteligenciju, upravljanje digitalnim sadržajima, tehnologije semantičkog veba, primene u oblastima elektronsko poslovanje, elektronska uprava, elektronski podržano obrazovanje.

 

 

Dala je značajan doprinos razvoju nastave na svim nivoima visokoškolskog obrazovanja uvođenjem najsavremenijih i najpopularnijih studijskih programa iz domena informacionih tehnologija na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U toku svoje nastavničke karijere držala je više desetina kurseva iz oblasti programiranja, projektovanja informacionih sistema, internet mreža i sistema, veštačke i računarske inteligencije, numeričkog modeliranja i računarske simulacije. Profesorka Konjović je bila mentor 12 doktorskih disertacija, 10 magistarskih radova i preko 150 diplomskih i master radova, što svedoči o njenim doprinosima razvoju naučnog i nastavničkog kadra.


Rukovodila je i učestvovala u izradi više desetina naučnih i razvojnih projekata iz oblasti računarstva, posebno projekata koji se bave upravljanjem digitalnim sadržajima u internet okruženju, od kojih su dva međunarodna projekta. Doprinela je i razvoju IT infrastrukture na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, u Vojvodini, pa i u Srbiji. Profesorka Konjović je jedan od prvih učesnika u razvoju Akademske računarske mreže Srbije (AMRES); vodila je projekat koji je rezultovao infrastrukturom za upravljanje geoprostornim resursima i procesima Srbije (mreža permanentnih GPS stanica za precizna prostorna merenja); učestvovala je u razvoju softvera za bibliotečke sisteme BISIS, koji se danas koristi u više od 40 biblioteka u Srbiji i koji predstavlja osnovu infrastrukturnog sistema Bibliotečka mreža Vojvodine. Učestvovala je i u razvoju softvera za podršku radu digitalne biblioteke doktorskih disertacija Univerziteta u Novom Sadu i još uvek učestvuje u razvoju informacionog sistema istraživačke delatnosti Univerziteta u Novom Sadu (CRIS UNS).


Bila je i na različitim rukovodećim pozicijama kao šef Katedre za Informatiku, direktor Departmana za računarstvo i automatiku, direktor Centra za geoinformacione sisteme i tehnologije, član Saveta Fakulteta tehničkih nauka, pomoćnik pokrajinskog sekretara za nauku APV sa ovlašćenjima zamenika. Učestvovala je ili još uvek učestvuje i u radu različitih stručnih tela (član Saveta eksperata ACIMSI Univerziteta u Novom Sadu, član Komisije za strategiju razvoja eUprave u Vojvodini, član upravnog odbora AMRES, član interdisciplinarnog matičnog naučnog odbora za oblast informacionih tehnologija Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije), a bila je i predstavnik Srbije u telu Evropske komisije za razvoj informacionog društva i član matičnog naučnog odbora za mašinstvo i industrijski softver Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

 

 

Na Univerzitetu Singidunum profesorka Zora Konjović je od 2. novembra 2015. godine angažovana kao rukovodilac Centra Novi Sad.

Univerzitet Singidunum © 2023