117,1777

Prof. dr Goranka Knežević, vršilac dužnosti rektora

Redovni profesor dr Goranka Knežević izabrana je za vršioca dužnosti rektora Univerziteta Singidunum na sednici Saveta održanoj u ponedeljak 19. aprila 2020. godine.

Prof. dr Goranka Knežević, vršilac dužnosti rektora - 1

Prof. dr Goranka R. Knežević je rođena 14.10.1972. godine u Rijeci, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1995. godine. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2000. godine, odbranivši rad pod naslovom „Računovodstveno izveštavanje u funkciji efikasnosti upravljanja osiguravajućom kompanijom“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Računovodstvene implikacije vrednovanja finansijskih instrumenata u uslovima globalizacije“ odbranila je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Preko 24 godine radi u visokoškolskom obrazovnom sistemu u Republici Srbiji, a u decembru 2006.g. zasniva radni odnos na Univerzitetu Singidunum na predmetima iz oblasti računovodstva i nakon odbrane doktorske disertacije u junu 2007.g. izabrana je u zvanje docenta na istom Univerzitetu. U februaru 2012.g. izabrana je u zvanje vanrednog profesora. Februara 2018. godine izabrana je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast „Računovodstvo i revizija“. Zvanje naučnog saradnika stekla je oktobra 2015. godine, a naučno zvanje Viši naučni saradnik stekla je u decembru 2020.godine
Sertifikovani je predavač na master programima Franklin University, Ross College of Business, Columbus, Ohio, USA.

Predavala je na engleskom jeziku na master i osnovnim studijama na zajedničkom programu Lincoln University i Univerziteta Singidunum od 2007.g. do 2012.g. predmete: Financial Accounting, Managerial Accounting i Advanced Accounting.
Od 2012.g. do 2015. g. predavala je na austrijskom programu Krems University of Applied Science u Beogradu predmete iz oblasti računovodstva.
Dr Goranka R. Knežević je član Saveta Singidunum Univerziteta od 2006. godine, a od 2009.g. do 2012.g. bila je i prodekan za nastavu na Poslovnom fakultetu, Univerziteta Singidunum u Beogradu. Dr Goranka R. Knežević od oktobra 2014.g. je bila na funkciji Koordinatora master studija pri Departmanu za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju. Od 2016. do 2018. godine obavljala je funkciju vd dekana Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum, a od 2018 godine obavlja funciju dekana. Od 2016. g. je i član Senata Univerziteta Singidunum.

Dr Goranka R. Knežević je recenzent u postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, radi zapošljavanja u Republici Srbiji, koju sprovodi ENIC-NARIC centar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ocenjivač rukopisa Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja angažovan na evaluaciji rukopisa udžbenika iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija.
Dr Goranka R. Knežević je uvršćena na listi recenzenata za akreditaciju visokoškolskih ustanova u društveno-humanističkom polju koju je utvrdio Nacionalni savet za visoko obrazovanje (pod rednim brojem 54)
Aktivno govori engleski jezik.
Objavila je više udžbenika iz oblasti računovodstva i analize finansijskih izveštaja. U prethodnih 6 godina objavila je preko 64 naučnih radova i jednu naučnu monografiju.
Radovi dr Goranke R. Knežević su većinom objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (9 radova sa impakt faktorom u kategoriji M-23 na SSCI listi) i časopisama nacionalnog značaja (M 24, M-51). Kandidat, dr Goranka Knežević je u posmatranom periodu učestvovala na brojnim konferencijama, a između ostalih, učestvovala je sa referatom i na kongresima računovođa i revizora R. Slovačke, R. Srbije, R. Srpske, R. i Crne Gore dorpinoseći direktno razvoju računovodstvene i revizorske profesije u R.Srbiji i posebno zemljama zapadnog Balkana.

Prof. dr Goranka Knežević, vršilac dužnosti rektora - 2

Dr Goranki R. Knežević je maja 2019. godine dodeljeno Priznanje za aktivno učešće u radu u ostvarivanju ciljeva Saveza računovođa i revizora Srbije.
U okviru projekta Serbia technical assistance for reform of corporate financial reporting, Project, Grant No. TFOA 2080, P154862, code; TF2080-1-1.2-2016-5 dr Goranka Knežević je rukovodila potprojetkom pod nazivom „Analiza sadržine i forme statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike“. Svetska banka, u svojstvu administratora sredstava donacije obezbeđene od strane Vlade Švajcarske Konfederacije u okviru Programa za reformu računovodstva i institucionalno jačanje (REPARIS), obezbedila je Republici Srbiji donaciju za potrebe finansiranja ovog Projekta. Dr Goranka R. Knežević je od maja 2020.g. uključena u projekat Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity - Visegrad Fund gde je uključena u istraživanje izbegavanja plađanja poreza i poreske utaje u R. Srbiji i davanje preporuka Vladi u cilju lakšeg i jednostavnijeg detekcije ovog krivičnog dela sa računovodstvenog aspekta, kao i razmene iskustvava sa kolegama i članovima projektnog tima iz Poljske i Slovačke (sajt: projekty.ue.wroc.pl/projekty/visegrad). U sklopu realizacije projekta OI 179001 „Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište“ finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, prof. dr Goranka Knežević je rukovodila delom projekta, odnosno potprojektom „Uticaj karakteristika članova odbora direktora na kvalitet finansijskog izveštavanja i ostvarene finansijske performanse. Dr Goranka R. Knežević je bila recenzent u časopisima: Ekonomska istraživanja (M23), The European Journal of Applied Economics (M51), Ekonomski pogledi (M52), kao i inostranog časopisa Ekonomski vjesnik izdavač Ekonomski fakultet Osijek, R. Hrvatska

Čestitamo profesorki Goranki Knežević na izboru za vršioca dužnosti rektora Univerziteta Singidunum.

Univerzitet Singidunum © 2023