118,7428

Predstavnik Univerziteta Singidunum u programskom savetu RTS-a

Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum izabran je za člana Programskog odbora Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije.

Upravni odbor JMU Radio-televizije Srbije je na svojoj 9. redovnoj sednici održanoj dana 21. februara 2017. godine doneo Odluku o izboru članova Programskog saveta JMU RTS, na osnovu liste kandidata koju je dostavio Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije.

RTS Pedja

Programski savet stara se o zadovoljenju interesa slušalaca i gledalaca u pogledu programskog sadržaja. Savet razmatra ostvarivanje programske koncepcije i razmatra kvalitet programskog sadržaja javnog medijskog servisa, prati sprovođenje programskih načela i obaveza utvrđenih zakonom i u vezi sa tim obaveštava, daje preporuke i predloge generalnom direktoru i Upravnom odboru RTS. Najmanje jednom godišnje organizuje javnu raspravu o programskom sadržaju javnog medijskog servisa.

Programski savet ima 15 članova koje bira Upravni odbor RTS iz reda stručnjaka u oblasti medija i medijskih poslenika, naučnika, stvaralaca u oblasti kulture i predstavnika udruženja čiji je cilj zaštita ljudskih prava i demokratije, a na predlog Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije. Članovi ne mogu biti nosioci javnih i političkih funkcija. Mandat članova Programskog saveta traje četiri godine i oni ne mogu biti ponovo izabrani.

RTS 1 RTS 2

Čestitamo kolegi Obradoviću na izboru u Programski savet Radio-televizije Srbije.

Univerzitet Singidunum © 2018