117,1777

Konkurs za nastavnike

Rektor UNIVERZITETA SINGIDUNUM na osnovu člana 65. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), raspisuje


K O N K U R S

za zasnivanje radnog odnosa i sticanje zvanja nastavnika za sledeću uže naučnu oblast:

1. Ruski jezik u struci - 1 izvršilac u zvanje nastavnika stranog jezika u Beogradu;
2. Psihologija - 1 izvršilac u zvanje docenta u Beogradu;

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015).

Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja biografiju, spisak objavljenih radova, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overene fotokopije diploma o prethodno završenim studijama, kopiju lične karte, potvrdu MUP-a da lice nije osuđivano, kopije sertifikata i sl.

Prijave sa prilozima podnose se na adresu: UNIVERZITET SINGIDUNUM Danijelova 29, 11000 Beograd.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Univerzitet Singidunum © 2023