Sinigudnum logo
Tehnički fakultet

Softversko i informaciono inženjerstvo

Ovaj studijski program obezbeđuje najšira znanja iz oblasti softverskog i informacionog inženjerstva. Na studijama se izučavaju metodološki aspekti razvoja složenih softverskih i informacionih sistema i najsavremenije prateće, posebno softverske tehnologije za primenu softverskog i informacionog inženjerstva u različitim domenskim oblastima.

Softversko i informaciono inženjerstvo

Za upis na studijski program "Softversko i informaciono inženjerstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine Alumni asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na ovom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

  • Inženjer za programiranje veb aplikacije
  • Inženjer za programiranje mobilnih sistema
  • Inženjer za programiranje poslovnih sistema
  • Inženjer za veb-dizajn
  • Inženjer za razvoj i implementaciju zaštite u računarskim sistemima
  • Inženjer za razvoj softverskih modula elektronskog poslovanja


books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.


Prijemni ispit na studijskom programu Softversko i informaciono inženjerstvo sastoji se iz:

  • testa opšte informisanosti i kulture (5 pitanja),
  • testa inteligencije (5 pitanja),
  • testa iz informatike (20 pitanja),
  • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja i poznavanja savremenih tehnologija.

Nakon on-line prijave, kandidat na e-mail dobija okvirne teme o kojima će razgovarati na prijemnog ispitu.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani inženjer softvera.


I godina

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima računarske arhitekture, principima rada, strukturnom organizacijom i načinima implementacije računara.
Student poznaje matematičke i hardverske osnove funkcionisanja digitalnog računara, osnovne delove, principe rada i nivoa organizacije računara. Sposoban je da razlikuje vrste računarskih sistema na osnovu njihovih parametara i proceni efikasnost upotrebe različitih računarskih implementacija za različite namene. Poseduje osnovna znanja iz operativnih sistema i asemblerskog jezika. Sposoban je da praktično primeni stečena znanja.

Upoznavanje sa matematičkim osnovama neophodnim za poznavanje savremenih računarskih sistema i njihovih primena.
Razvoj računarske tehnike zahteva adekvatan matematički aparat koji obuhvata različite oblasti kao što su matematička logika, teorija skupova, teorija grafova, kombinatorika, verovatnoća i statistika. Studenti će biti osposobljeni da, neopterećeni tehničkim rešenjima, koristeći osnove matematike , rešavaju složene zadatake u poslovanju i projektovanju.

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, elementima i strukturom računarskih programa, i osnovnim algoritmima za obradu podataka.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte računarskih programa i piše programe koji vrše interakciju sa korisnikom; rukuje različitim tipovima podataka u računarskom programu; koristi osnovne strukturne elemente programa: sekvence, selekcije i iteracije; koristi potprograme i vrši dekompoziciju složenijih programa; poznaje elemente procesa razvoja programa; poznaje elemente analize algoritama. Osposobljen je za pisanje jednostavnijih programa u programskom jeziku Python.

Cilj predmeta je da studenti shvate osnovne pojmove menadžmenta i evoluciju teorije menadžmenta, da upoznaju osnovne trendove u menadžmentu, da razumeju sve odrednice u vezi sa procesima menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola).
Studenti treba da se osposobe da planiraju, organizuju, implementiraju, vode i kontrolišu poslovne procese, kroz primenu teorijskih saznanja na konkretnim poslovnim sistemima.

Upoznavanje sa matematičkim, organizacionim i programskim osnovama neophodnim za izučavanje savremenih računarskih sistema i za njihovu primenu.
Studenti će biti osposobljeni da ne opterećeni tehničkim rešenjima ,primenom matematičkih metoda, rešavaju složene zadatake u poslovanju, projektovanju i programiranju.

Osposobljavanje studenata za razvoj računarskih programa primenom objektno orijentnisanog programiranja.
Poznavanje metoda, tehnologija i standarda za razvoj objektno orijentisanih aplikacija. Student je kompententan da razvija softver primenom objektno orijentisanog pristupa i programskog jezika Java.

Upoznavanje sa osnovnim konceptima markerskih jezika i skript jezika i osposobljavanje za izradu Veb aplikacija korišćenjem jezika Javascript.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje osnovne koncept markerskih jezika, jezika za vizualizaciju Web stranica i skript jezika. Osposobljen je za izradu složenijih Web aplikacija korišćenjem markerskih jezika HTML i XHTML, jezika za vizualizaciju CSS, jezika Javascript i Javascript biblioteka.

Engleski jezik 1 je dvosemestralni predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs predstavlja takođe pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou. (FCE).
Cilj predmeta je postizanje većeg stepena fluentnosti i preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme. Razumevanje govornog i pisanog jezika kojim se služe oni kojima je engleski jezik maternji. Razumevanje i sposobnost pisanja složenih tekstova-eseja na najrazličitije teme.

II godina

Upoznavanje studenata sa naprednim konceptima objektno-orijentisanog pristupa upotrebom programskog jezika C++ i razvojem programa istovremenom upotrebom više programerskih pristupa (multi-paradigm programming).
Student koji uspešno završi kurs upoznat je sa mogućnostima programskog jezika C++, sposoban je da efikasno koristi elemente standardne biblioteke; shvata osnovne principe na kojima je objektno orijentisan jezik razvijen; upoznat je sa prednostima i nedostacima jezika i u stanju je da prepozna situacije u kojima je primereno koristiti jezik C++; svestan je na koji način jezik podržava različite pristupe programiranju i prepoznaje prednosti i nedostatke svakog od podržanih pristupa

Predmet Računarske mreže usmeren je na sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz komunikacionih tehnologija i računarskih mreža. Proučavaju se standardi i protokoli u savremenim mrežama Internet tipa u okviru OSI i TCP/IP modela komuniciranja. Posebna pažnja je posvećena funkcijama i protokolima na sloju veze podataka, mrežnom i transportnom sloju, kao i tehnikama adresiranja. Detaljno se razmatraju algoritmi rutiranja i usluge prenosa podataka sa uspostavom i bez uspostave veze. Proučavaju se najvažniji Internet servisi i savladavaju tehnike administriranja u MS Windows i Linuks okruženju. Prikazani su principi virtualizacije u mrežama i računarima. Na kraju se razmatraju bezbednosni izazovi u savremenim mrežama.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa bitnim osobinama struktura podataka i algoritama. Sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o osnovnim strukturama podataka i algoritmima na programskom jeziku Java.
Osposobljenost studenata za samostalno postavljanje i rešavanje problema na algoritamskom nivou. Osposobljenost studenata za implementiranje različitih struktura podataka i algoritama u programskom jeziku Java.

Nakon uspešno završenog kursa student poznaje osnove principe troslojne arhitekture Web aplikacija, sposoban je da kritički evaluira ograničenja arhitekture i tehnologija za razvoj Web aplikacija i da odabere adekvatnu tehnologiju kao i da da razvije jednostavnu troslojnu Web aplikaciju u odabranoj tehnologiji.

Osposobljavanje studenata za efikasno i efektivno modelovanje i specifikaciju softverskih sistema. Ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za analizu i specifikaciju softverskih zahteva. Ovladavanje osnovama model baziranog dizajna. Ovladavanje UML-specifikacijama.
Osposobljenost za analizu složenih sistema, specifikaciju zahteva prema sistemu i softveru i primenu UML-formalizama za modelovanje statičkog i dinamičkog ponašanja sistema i softvera. Ovladavanje alatima za modelovanje softvera i formalnu specifikaciju statičkog i dinamičkog ponašanja sistema i softvera i modelovanje arhitekture softvera primenom UML-a.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja za primenu baza podataka u savremenim informacionim sistemima. Razumevanje svih prednosti baza podataka u odnosu na klasične programske jezike i primenu datoteka. Proučavanje različitih sistema za upravljanje bazama podataka i interfejsa za povezivanje sa izabranim programskim jezikom. Raslojavanje realizacije baze na model podataka, model poslovne logike i interfejs prema korisnicima. Razumevanje relacionog modela podataka i dejstva transakcija u konkurentnom radu. Savladavanje tehnika administriranja i održavanja baza podataka.
Sticanje neophodnih znanja za samostalan rad u Microsoft Access-u i za rad sa MySQL sistemom za upravljanje bazama podataka: kreiranje baze podataka, izradu korisničkog interfejsa, postavljanje upita i izradu izveštaja. Savladavanje sintakse i tehnike upotrebe SQL jezika.

Upoznavanje studenata sa pojmom operativnog sistema, njegovim osnovnim delovima i strukturom, principima rada, načinima za njegovu implementaciju, pravilno konfigurisanje, softversko održavanje i uspešno korišćenje u projektovanju informatičkih rešenja.
Poznavanje osnovnih delova operativnog sistema, njegovog principa rada i strukture, poznavanje različitih vrsta operativnih sistema i njihovih osobina, razumevanje značenja osnovnih parametara operativnog sistema, sposobnost praktične primene stečenih znanja.

Engleski jezik 2 je predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara nivo srednji viši nivo znanja Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili B2. Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou.
Ishod predmeta je postizanje većeg stepena fluentnosti i preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite eme. Razumevanje govornog i pisanog jezika kojim se služe oni kojima je engleski maternji jezik. Razumevanje i sposobnost pisanja složenih tekstova-eseja na najrazličitije teme.

III godina

Upoznavanje studenata sa bitnim konceptima verovatnoće i statistike radi razumevanja probabilističkih modela i statističkih metoda. Razvijanje logičkog mišljenja studenata u rešavanju problema upotrebom verovatnoće i statistike.Osposobljavanje studenata za samostalnu primenu metoda verovatnoće i statistike u njihovom daljem obrazovanju.

Osposobiti studente za primenu preporučene prakse, metoda, tehnika i alata u domenu konstrukcije i testiranja softvera.
Poznavanje principa, tehnika i alata za konstruisanje i testiranje softvera. Student je kompententan da vrši planiranje i konstruisanje softvera. Sposoban je da izvrši automatizaciju procesa testiranja, testira jedinice ili ceo softver. Moći će da izvrši analizu i izbor alata za testiranje, kreiranje test-slučajeva i da sprovede efikasno testiranje softvera.

Osposobljavanje studenata za rad u timovima koji razvijaju softverske proizvode visoke složenosti.
Razumevanje i sposobnost kritičke ocene metodologija razvoja složenih softverskih sistema. Sposobnost korišćenja alata za timski razvoj složenih softverskih sistema. Sposobnost komuniciranja sa klijentom/krajnjim korisnikom. Svest o značaju Open source poslovnog modela u razvoju složenih softverskih proizvoda i šrilika za uključivanje u neki od Open source softverskih projekata.

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju složenih informacionih sistema u Web okruženju.
Student razume osnovne koncepte razvoja informacionih sistema. Student je osposobljen da učestvuje u razvoju složenog Web baziranog informacionog sistema korišćenjem Java tehnologija.

Osposobljavanje studenata za razvoj klijentskih aplikacija za veb.
Student razume funkcije klijentske aplikacije u veb arhitekturi. Student je sposoban da razvija klijentske veb aplikacije korišćenjem jednog odabranog radnog okvira (AngularJS) za razvoj JavaScript veb klijenata. Student je sposoban da kritički oceni radne okvire za razvoj JavaScript veb klijenata sa kojima nije imao prilike da radi.

Osposobljavanje studenata za dizajn i konstrukciju višeslojnih klijent/server sistema zasnovanih na tehnologijama distribuiranih objekata.
Poznavanje tehnologija i standarda za gradnju višeslojnih klijent/server sistema.Student je kompententan da projektuje višeslojne, distribuirane softverske sisteme zasnovane na tehnologijama distribuiranih objekata.

Upoznavanje sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije i njenom mestu unutar tradicionalnih računarskih oblasti. Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim uvidima neophodnim za sintezu sistema veštačke inteligencije zasnovanih na znanju, obučavanju na osnovu primera ili genetskih informacija formiranih u evolucionom procesu unutar skupa potencijalnih rešenja.
Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz domena analize i sinteze sistema veštačke inteligencije unutar paradigmi automatskog rezonovanja, mašinskog učenja, evolucionog i genetskog programiranja.

Ovladavanje neophodnim znanjima iz osnova kriptologije i matematičkim aparatom neophodnim za analizu i sintezu savremenih šifarskih sistema. Upoznavanje sa osnovnim servisima zaštite informacija: tajnost, integritet, autentifikacija i neporecivost. Ovladavanje pojmovima i osnovnim svojstvima simetričnih i asimetričnih šifarskih sistema.
Studenti će biti osposobljeni da na osnovu odgovarajućeg informaciono teorijskog matematičkog aparata samostalno procenjuju kvalitet zadatog šifarskog sistema i razumeju njegovo mesto i ulogu u savremenom integrisanom računarskom okruženju.

Savladavanje teorijskih osnova i sticanje praktičnih znanja i veština potrebnih za korišćenje i razvoj različitih tehnologija paradigme klaud računarstva.
Poznavanje teorijskih osnova i tehnologija klaud računarstva (infrastruktura i softverski stek, programski modeli, distribuirana skladišta, okruženja i biblioteke, tehnologije virtualizacije).

Upoznavanje studenata sa modelima i tehnologijama sistemima za elektronsko plaćanje. Sticanje znanja i veština za projektovanje održavanje sistema za elektronsko plaćanje.
Sposobnost primene principa, tehnologija i standarda iz oblasti elektronskog plaćanja u projektovanju i razvoju različitih softverskih sistema elektronskog plaćanja, kao i sposobnost unapređenja postojećih sistema elektronskog plaćanja.

Osposobiti studente za primenu preporučene prakse, metoda, tehnika i alata u domenu upravljanja konfiguracijom softvera (Software Configuration Management – SCM) sa posebnim akcentom na uvođenje i unapređenje SCM procesa.
Po okončanju predmeta studenti su osposobljeni da: uvedu SCM preporučenu praksu, metode i alate u proces razvoja softvera, unaprede postojeće SCM procese, analiziraju dostupne alate i identifikuju prednosti i mane, razumeju prednosti i mane različitih sistema za kontrolu verzija, upravljanje promenama, upravljanje izgradnjom i izdanjima, upravljanje alternativnim tokovima razvoja i dr.

Sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja iz interdisciplinarne oblasti kompjuterskog kriminala. Detaljno upoznavanje i proučavanje metodološko-tehnoloških osnova istrage digitalnih podataka u računarskom sistemu, mreži i na Internetu. Detaljno upoznavanje sa tehnologijama, tehnikama i alatima za digitalnu forenzičku analizu. Razumevanje značaja digi-talne forenzičke nauke za korporacijsku istragu kompjuterskog incidenta i nezamenljive uloge digitalne forenzike u zvaničnoj istrazi kompjuterskog kriminala. Proučavanje savremenih fo-renzičkih tehnika i alata za oporavak digitalnih podataka, forenzičku akviziciju i analizu, zas-novanih na strogo naučnim principima. Samostalan praktični rad sa najznačajnijim forenzičkim alatima za uzimanje forenzičke kopije isključenog računarskog sistema, virtuelne mašine i aktivnog računara u radu. Razumevanje forenzičkih izazova u savremenim virtuelizovanim siste-mima distribuiranog Internet računarstva (Cloud Computing) i primena virtuelne mašinske in-trospekcije u digitalnoj forenzici.
Student stiče teorijska i praktična metodološka i tehnološka znanja za samostalnu forenzičku istragu u timu za upravljanje korporacijskim kompjuterskim incidentom. Praktična znanja se odnose na samostalan izbor relevantnih forenzičkih tehnika i alata za uzimanje forenzičke kopije i akviziciju digitalnih podataka iz različitih digitalnih uređaja (računara, mobilnog telefona, digitalne foto i video kamere itd.).

Sagledavanje specifičnih karakteristika projektovanja mobilnih aplikacija i na primeru Android i iPhone, osposobiti za izradu konkretnih aplikacija.
Sticanje osnovnih znanja važnih za projektovanje mobilnih aplikacija, obučenost za korišćenje alata i sposobnost realizacije projekata za mobilne sisteme.

IV godina

Upoznavanje studenata sa osnovama informacione bezbednosti i primenom u savremenim, distribuiranim informacionim sistemima.
Osposobljenost za razvoj bezbednih softverskih aplikacija u distribuiranom okruženju, uspostavljanje i održavanje sistema sa bezbednim aplikacijama i podacima.

Upoznavanje studenata sa mogućnostima i potrebom korišćenja savremene multimedijalne tehnologije. Dati osnovne principe, tehnologiju i standarde multimedije i kreiranje multimedijalnih sadržaja na Web-u. Izvršiti praktičnu obuku za korišćenje savremenih multimedijalnih tehnologija i odgovarajućeg aplikativnog softvera za obradu multimedijalnih sadržaja.

Upoznavanje sa osnovnim konceptima teorije informacija i kodovanja i primene u savremenim računarsko komunikacionim sistemima. Ovladavanje Šenonovskim konceptima količine informacije, entropije, uzajamne informacije, kapaciteta kanala, redundanse, kodovanja izvora informacija, zaštitnih kodova, kao i osnovnim koceptima teorije oštećenja informacija.
Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz domena teorije informacije i kodovanja u cilju razumevanja informacionih tokova i pratećih kvantitivnih pokazatelja, u savremenim komunikaciono-računarskim sistemima.

Upoznavanje sa paradigmom funkcionalnog programiranja; osposobljavanje za pisanje programa u programskom jeziku Scala.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje paradigmu funkcionalnog programiranja i osposobljen je za pisanje jednostavnijih programa primenom paradigme funkcionalnog programiranja i programskog jezika Scala.

Upoznavanje studenata sa principima, elementima i načinom rada savremenih ne-relacionih baza podataka.
Osposobljenost za razvoj sistema koji koriste savremene ne-relacione baze podataka.

Omogućiti studentima razumevanje procesa donošenja odluka u poslovnom okruženju i ocenjivanje kako sistemi za podršku odlučivanju mogu pomoći u rešavanju polu-strukturiranih i nestrukturiranih problema. Razviti veštine u izgradnji sistema za podršku odlučivanju.
Osposobljenost za definisanje sistema za podršku odlučivanju i poznavanje različitih upravljačkih teorija relevantnih za sisteme za podršku odlučivanju. Identifikovanje relevantnih postupaka za rešavanje društvenih problema. Poznavanje osnovne arhitekture i funkcije komponenata DSS. Poznavanje osnova hardverskih i softverskih komponenti grupnih sistema za podršku odlučivanju. Opažanje razlike između DSS, ekspertskih sistema i veštačkih neuronskih mreža. Odvajanje bitnih delova izvršnih informacionih sistema i njihove uloge u donošenju odluka. Posedovanje kritičke ocene DSS sistema.

Osposobljavanje studenata za primene tehnika, metoda i alata iz oblasti istraživanja i analize podataka (Data Mining, DM) i za projektovanje i održavanje DM sistema.
Poznavanje principa, tehnika i alata sistema za istraživanje podataka. Student je obučen da vrši analizu podataka, kreira prediktivne modele, projektuje i održava sisteme za istraživanje i analizu podataka u poslovnom i inženjerskom domenu.

Upoznavanje sa kriptološkim mehanizmima infrastrukture sa javnim ključevima, savremenim postupcima sakrivanja informacija, deljenja tajni, autentifikacije, i autorizacije. Sticanje osnovnih znanja iz bezbednosnih aspekata operativnih sistema razvoja softvera, malicioznih programa. Upoznavanje sa osnovnim postavkama moderne kriptoanalize.
Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz domena digitalnog potpisivanja, infrastrukture sa javnim ključevima, deljenja tajni, autentifikacije, autorizacije, bezbednosti operativnih sistema, razvoja aplikativnog softvera i kriptoanalize.

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama pronalaženja informacija i rukovanja složenim digitalnim dokumentima. Osposobljavanje studenata za projektovanje softverskih sistema koji rukuju strukturiranim i nestrukturiranim digitalnim dokumentima.
Student je osposobljen da projektuje i implementira skladištenje dokumenata, primeni Bulov model za pretraživanje dokumenata, primeni vektorski model za pretraživanje dokumenata, primeni probabilističke modele za pretraživanje dokumenata, implementira tehnike za interakciju sa korisnikom i unapređenje rezultata pretrage, i primeni tehnike klasifikacije i klasterovanja dokumenata.

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima konkurentnih i distribuiranih sistema i softverskog inženjerstva distribuiranih sistema. Unapređivanje veština programiranja u programskom jeziku Java.
Posedovanje osnovnih znanja o konceptima, algoritmima, principima, problemima i rešenjima vezanim za konkurentno i distribuirano programiranja. Prepoznavanje različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljenost studenta da u jeziku Java samostalno pišu jednostavne konkurentne i distribuirane aplikacije i da samostalno rešava najčešće probleme sinhronizacije.

Sticanje znanja i veština potrebnih za upravljanje timskim razvojem i eksploatacijom složenih softverskih proizvoda i/ili servisa u skladu sa međunarodno priznatim standardima i preporukama. Sticanje veštine korišćenja softverskih aplikacija za upravljanje projektima.
Stečene kompetencije za organizaciono, administrativno, finansijsko i tehničko upravljanje procesima razvoja i eksploatacije složenih softverskih proizvoda, IT servisa i informacionih sistema u skladu sa međunarodno priznatim standardima i preporukama iz oblasti upravljanja projektima i korišćenjem softverskih aplikacija za upravljanje projektima.

Timska realizacija projekta koji obuhvata projektovanje i izradu prototipa Veb bazirane inteligentne softverske aplikacije (srednjeg nivoa složenosti) odabrane u saradnji sa eksternim korisnikom sa izraženim zahtevima za primenu metoda veštačke inteligencije u rešavanju specifičnih domenskih problema.
Student će biti osposobljen da definiše, specificira i razvija inteligentne softverske aplikacije (srednjeg nivoa složenosti) korišćenjem metoda i tehnika veštačke inteligencije, metodologija softverskog inženjerstva, metodologija upravljanja softverskim projektom, drugih tehnologija, standarda i alata koje je savladao u prethodnom toku školovanja, kao i da prepozna potrebu i da savlada nove metodologije, standarde, tehnologije i/ili alate u slučaju da to konkretan zadatak zahteva.

Upoznavanje i ovladavanje savremenim softverskim alatima iz oblasti: Zaštita informacija. Primeniti stečena znanja i veštine u rešavanju konkretnih realnih problema definisanih kroz konkretne projektne zadatke zaštite informacija. Razvijanje sposobnosti za kreativnu primenu datih softverskih alata u konkretnim praktičnim situacijama zaštite informacija. Stečena znanja i veštine upotrebe savremenih softverskih alata za zaštitu informcija. Sticanje znanja i iskustva u oceni primenjivosti datog softverskog alata, njegovih ograničenja i prednosti za zaštitu informacija.

Timska realizacija projekta koji obuhvata projektovanje i uspostavljanje prototipskog distribuiranog okruženja za realan zadatak srednjeg nivoa složenosti odabran u saradnji sa eksternim korisnikom (poželjno softverskom kompanijom ili organizacijom iz drugog sektora sa izraženijim zahtevima za korišćenje distribuiranog okruženja ). Poželjno je da u timovima učestvuje i predstavnik eksternog korisnika.
Student će biti osposobljen da definiše, specificira i uspostavi distribuirana okruženja srednjeg nivoa složenosti korišćenjem metoda, standarda, tehnika i tehnologija distribuiranog računarstva, metodologija softverskog inženjerstva, metodologija upravljanja softverskim projektom, drugih tehnologija i alata koje je savladao u prethodnom toku školovanja, kao i da prepozna potrebu i da savlada nove metodologije, tehnologije i/ili alate u slučaju da to konkretan zadatak zahteva.

Timska realizacija projekta koji obuhvata projektovanje i izradu prototipa Veb baziranog sistema elektronskog poslovanja odabranog u saradnji sa eksternim korisnikom koji razvija ili koristi Veb bazirani sistem elektronskog poslovanja.
Student će biti osposobljen da definiše, specificira i razvija Veb bazirane sisteme elektronskog poslovanja korišćenjem standarda, metoda i tehnika Veb baziranih sistema elektronskog poslovanja, metodologija softverskog inženjerstva, metodologija upravljanja softverskim projektom, drugih standarda, tehnologija i alata koje je savladao u prethodnom toku školovanja, kao i da prepozna potrebu i da savlada nove metodologije, standarde, tehnologije i/ili alate u slučaju da to konkretan zadatak zahteva.

Timska realizacija projekta koji obuhvata projektovanje i izradu prototipa alata (srednjeg nivoa složenosti) za razvoj softvera odabran u saradnji sa eksternim korisnikom (poželjno softverskom kompanijom ili organizacijom iz drugog sektora sa in-house razvojem softvera ili organizovanim outsourcing-om IT funkcije). Poželjno je da u timovima učestvuje i predstavnik eksternog korisnika.
Student će biti osposobljen da definiše, specificira i razvija alate (srednjeg nivoa složenosti) za razvoj softvera korišćenjem metodologija i standarda softverskog inženjerstva, metodologija upravljanja softverskim projektom, drugih standarda, tehnologija i alata koje je savladao u prethodnom toku školovanja, kao i da prepozna potrebu i da savlada nove metodologije, standarde, tehnologije i/ili alate u slučaju da to zadatak zahteva.

Osposobljavanje za projektovanje računarskih programa koji poseduju sposobnost učenja i primenu različitih modela mašinskog učenja za rešavanje različitih praktičnih zadataka.
Posedovanje obuhvatnih teorijskih znanja iz oblasti mašinskog učenja. Sposobnost kritičke analize tehnika mašinskog učenja i prepoznavanja njihove primenljivosti za rešavanje konkretnih praktičnih zadataka.

Upoznavanje i ovladavanje savremenim softverskim alatima iz oblasti: Zaštita informacija. Primeniti stečena znanja i veštine u rešavanju konkretnih realnih problema definisanih kroz konkretne projektne zadatke zaštite informacija. Razvijanje sposobnosti za kreativnu primenu datih softverskih alata u konkretnim praktičnim situacijama zaštite informacija.

Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu softverskih rešenja baziranih na tehnologiji agenata.
Poznavanje tehnologija distribuiranih softverskih komponenti koje ispoljavaju svojstva softverskih agenata. Student je kompententan da koristi tehnologije distribuiranih softverskih komponenti da izgradi agentsko okruženje i softverske agente.

Savladavanje koncepata i tehnika za modeliranje, implementaciju, automatizaciju i evaluaciju poslovnih procesa.
Sposobnost modelovanja procesa za neposrednu implementaciju u sistemima za upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management Systems). Sposobnost razlikovanja tehnologija za ljudski-centričnu i računarski-centričnu automatizaciju procesa. Razumevanje razlike između poslovnog procesa i poslovnih pravila i sposobnost izbora odgovarajućeg informacionog sistema. Poznavanje različitih faza životnog ciklusa upravljanja procesom, pratećih tehnologija i načina prelaska između faza životnog ciklusa. Razumevanje tehničkih mogućnosti sistema za upravljanje poslovnim procesima i njihove veze sa konceptima kao što su SOA i EAI. Sposobnost razvoja implementacione i integracione strategije koja poboljšava organizacione i tehničke performanse poslovnog sistema.

Izučavanje procesa integracije različitih softverskih sistema i aplikacija što obuhvata: dokumentovanje zahteva integracije korišćenjem modela poslovnih procesa, projektovanje rešenja integracije na bazi ponovnog korišćenja šablona i implementaciju rešenja korišćenjem servisno orijentisane arhitekture.
Po uspešnom završetku kursa student je sposoban da:
- Objasni ključne izazove, koncepte, pokretaače i strategije koji se odnose na projekte integracije sistema
- Objasni i primeni organizacione i upravljačke instrumente koji se odnose na projekte integracije sistema
- Objasni i primeni najvažnije arhitekture integracije sistema, metodologije i tehnologije
- Prepozna i evaluira aktuelne i perspektivne alate za integraciju sistema
- Definiše i analizira zahteve integracije korišćenjem modela poslovnih procesa
- Projektuje dopustiva rešenja za zadati problem integracije koja koriste dokazana projektantska rešenja opisana u šablonima integracije
- Primeni napredne tehnologije integracije za implementaciju rešenja integracije sistema
- Napiše i prezentuje rad o fundamentalnim konceptima koje je izučavao u okviru kursa

Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje i implementaciju IoT komponenti i sistema.
Poznavanje bazičnih tehnologija i arhitekturalnog okvira IoT paradigme. Poznavanje komponenti softverske arhitekture IoT sistema. Sposobnost analize, dizajna i razvoja proizvoda povezanih na Internet korišćenjem adekvatnih alata . Sposobnost identifikovanja, razvrstavanja i opisivanja različitih koncepata koji se odnose na proizvode povezane na Internet. Sposobnost analize izazova i primene odgovarajućih šablona na korisničku interakciju sa povezanim objektima.

Razumevanje društvenih koncepata i tehnološke infrastrukture društvenog računarstva i društvenih mreža; sticanje znanja i veština potrebnih za razvoj softvera društvenih mreža; upoznavanje sa analizom i istraživanjem podataka na društvenim mrežama; sticanje osnovnih znanja o etičkim i pravnim aspektima korišćenja i razvoja softvera društvenih mreža i analize i istraživanja podataka na društvenim mrežama.
Razumevanje društvenih koncepata i tehnološke infrastrukture društvenog računarstva i društvenih mreža.
Razumevanje pravaca razvoja društvenog računarstva,
Osposobljenost za razvoj softvera društvenih mreža,
Osposobljenost za analizu i istraživanje podataka na društvenim mrežama,
Svest o etičkim i pravnim aspekatima korišćenja i razvoja softvera društvenih mreža i analize i istraživanja podataka na društvenim mrežama.

Upoznavanje studenata sa hardverskim rešenjima korišćenjem programabilnih logičkih kola. Obučavanje za korišćenje alata za projektovanje, razvoj, testiranje i implementaciju rešenja zasnovanih na FPGA.
Osposobiti za praktične realizacije i implementacije korišćenjem programabilnih logičkih kola i principa embedded systems.

Predstaviti osnovne algoritme za digitalnu obradu signala i slike: poboljšanje kvaliteta, izoštravanje, filtriranje, segmentacija. Ovladati matematičkim aparatom za primenu operacija u digitalnoj obradi signala i slike. Softverski realizovati stečeno znanje u Matlabu.
Osposobiti studente da razumeju i samostalno implementiraju osnovne operacije digitalne obrade signala i slike.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja.
Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja u postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Za upis na studijski program "Softversko i informaciono inženjerstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis