Sinigudnum logo
Poslovni fakultet u Beogradu

Poslovna ekonomija

Studijski program na fakultetu namenjen je studentima koji imaju želju i potrebu da se na kvalitetan način obrazuju i steknu znanja i veštine iz oblasti ekonomije koje će im omogućiti da ostvare aktivnu ulogu u savremenom poslovnom svetu. Kao jedan od vodećih ekonomskih fakulteta u regionu, Poslovni fakultet u Beogradu nudi četiri modula ekonomskog usmerenja:

Računovodstvo predstavlja osnovu za pripremanje finansijskih izveštaja u funkciji donošenja poslovnih odluka, a revizija doprinosi unapređenju procesa rada u kompaniji identifikacijom slabosti i nedostataka i pronalaženjem načina za njihovo prevazilaženje.
Saznajte više

Imajući u vidu centralnu ulogu finansija u poslovanju, rastu i razvoju kompanije i privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima sposobnim da unaprede svakodnevne poslovne aktivnosti i strateško poslovno odlučivanje biti u porastu.
Saznajte više

Osmišljen je prema zahtevima modernog tržišta, jer savremeni stručnjak u oblasti marketinga i menadžmenta mora biti kompletna ličnost - obrazovana, komunikativna, kreativna i mudra u svakodnevnom poslu i u strateškom poslovnom odlučivanju.
Saznajte više

Ljudski resursi i sistem motivacije zaposlenih predstavljaju ključne faktore za dugoročni opstanak kompanije na tržištu, a njihova kreativnost utiče na kvalitet odnosa sa potencijalnim kupcima i korisnicima proizvoda i usluga.
Saznajte više


Ključni aspekt nastave na Poslovnom fakultetu u Beogradu čini upotreba metodologije studije slučaja (case study), koja studentima omogućava da, kroz analize studija slučaja uspešnih preduzeća iz naše zemlje i sveta, razvijaju sistematičnost i analitičnost u rešavanju problema.

Na časovima vežbi iz primenjenih ekonomskih predmeta koriste se napredni softveri u oblasti finansija i računovodstva kao što su: SAP, Pantheon, Asseco, Bloomberg i platforma FOREX-a.

Studenti će se upoznati sa primenom softvera CaseWare, koji u svom poslovanju koristi većina revizorskih kuća.

caseware

Kontinuiranim radom na sticanju stručnih poslovnih veština (hard skills) i ličnih poslovnih veština (soft skills), studenti stiču niz sposobnosti neophodnih za razvoj uspešne karijere.

Još jedna prednost ovog modernog studijskog programa je mogućnost učenja dva strana jezika od kojih je engleski obavezan, a drugi strani jezik je izborni: nemački, italijanski, francuski, španski, ruski, kineski i japanski.


Prijemni ispit na studijskom programu Poslovna ekonomija sastoji se iz:

 • pisanja kratkih eseja na temu ekonomije i poslovanja,
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja.

Nakon on-line prijave, kandidat na e-mail dobija okvirne teme o kojima će razgovarati na prijemnog ispitu.


Za upis na studijski program "Poslovna ekonomija" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Aktuar
 • Analitičar investicija
 • Bankar
 • Broker
 • Saradnik u carini
 • Koordinator prodaje osiguranja
 • Finansijski analitičar / kontrolor / direktor
 • Saradnik za istraživanje tržišta
 • Savetnik u sektoru za rad sa klijentima
 • Menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima
 • Menadžer/ savetnik kreditnog sektora
 • Poreski službenik
 • Portfolio menadžer
 • Preduzetnik
 • Procenitelj vrednosti kapitala / imovine
 • Procenitelj rizika / štete
 • Profesor u srednjoj školi
 • Računovođa
 • Revizor
 • Rukovodilac službe kontrolinga
 • Rukovodilac službe logistike
 • Saradnik za upravljanje rizicima u osiguranju
 • Specijalista za investicije
 • Šef finansija
 • Šef računovodstva
 • Menadžer upravljanja projektima
 • Finansijski konsultant / analitičar
 • Poreski savetnik
 • Menadžer revizije
 • Menadžer za ljudske resurse (HR)
 • Menadžer za odnose sa javnošću (PR)
 • Poslovođa prodajnog objekta
 • Komercijalista / Komercijalni direktor
 • Menadžer prodaje
 • Stručni saradnik na poslovima ljudskih resursa
 • Strategijski planer
 • Brend menadžer
 • Savetnik za procenu vrednosti nekretnina
 • Savetnik za osiguranje
 • Savetnik za spoljnotrgovinsko poslovanje
 • Savetnik za merdžere i akvizicije
 • Investicioni savetnik
 • Poslovni analitčar
 • Savetnik za upravljanje novčanim sredstvima
 • Savetnik za upravljanje aktivom i pasivom
 • Saradnik u agenciji za selekciju i regrutovanje
 • Advertajzing menadžer
 • Forenzički računovođa
 • Savetnik u javnoj upravi
 • Savetnik za plan i analizu
 • Menadžer marketinga i prodaje
 • Rukovodilac komercijalnih poslova
 • Organizator javnih skupova i događaja
 • Konsultant u oblasti finansija
 • Konsultant u oblasti računovodstva i revizije
 • Konsultant za razvoj novih proizvoda i usluga
 • Savetnik za upravljanje odnosima sa kljentima
 • Karijerni savetnik


Ako iskoriste prednosti koje im se nude, sa Poslovnog fakulteta će diplomci poneti sa sobom znanje koji će ih izdvojiti iz mase onih koji se pojave na tržištu rada svake godine.

books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani ekonomista.


Legenda

Moduli studijskog programa:
 • R Računovodstvo i revizija
 • F Finansije i bankarstvo
 • M Marketing i menadžment
 • U Upravljanje ljudskim resursima
I godina

Upoznavanje studenata sa osnovnimma kroekonomskim kategorijama, metodologijom makroekonomske analize, razvijanje analitičkog i praktičnog načina razmišljanja i sticanja sposobnosti razumevanjama kroekonomskih kretanja kao i mikroekonomskih pojmovima, kategorija i veličinama (tržište, ponuda, tražnja, cene) i njihovim korelacijama, kao i metodologijom mikroekonomske analize tih kategorija i veličina. Osposobljavanje studenata za razumevanje analize mikroekonomskih i makroekonomskih kategorija i veličina, njihovih međusobnih korelacija u funkciji razvojnih tendencija preduzeća i predviđanja njegovih mogućnosti i pravaca razvoja u budućem periodu ekonomije društva.

Ovladavanje osnovnim pojmovima i tvrđenjima u matematičkoj analizi za funkcije jedne i dve nezavisno promenljive, ovladavanje matričnim, diferencijalnim i integralnim računom, osnovama statistike u korist boljeg savladavanja ekonomskih pojava, kao i njihovog daljeg praćenja i prognoziranja. Osposobljavanje studenata za rešavanje problema vezanih za primenu matematičkih modela u ekonomskoj nauci i prakci.

Upoznavanje sa osnovama informacionih tehnologija, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i Interneta. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na Internetu. Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o hardveru, operativnim sistemima, aplikativnim softverima, upotreba elektronske pošte i Interneta i uvod u savremene informaciono komunikacione tehnologije.

Engleski1 predstavlja kurs opšteg engleskog jezika koji sistematski pokriva sve osnovne jezičke strukture i veštine kroz širok spektar relevantnog i tematskog materijala. Cilj predmeta je unapređenje govornih veština i postizanje preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme. Ovaj kurs priprema studente za bolje razumevanje govornog i pisanog jezika upotrebom pravilnih osnovnih gramatičkih struktura.

Ovaj predmet je dizajniran da pruži studentima osnovna znanja iz psihologije kako bi mogli razumeti njenu primenu u specifičnim oblastima ljudske delatnosti kao što je upravljanje ljudskim resursima. Cilj predmeta je ovladavanje osnovnim pojmovima u psihologiji kao i sticanje znanja o osnovnim zakonitostima koja upravljaju ljudskim ponašanjem. Student će biti osposobljen da koristi osnovne pojmove iz psihologije u objašnjavanju i razumevanju ljudskog ponašanja, osmišljavanju istraživanja i primeni u praksi.

Da studenti shvate pojam menadžmenta i evoluciju teorije menadžmenta; da upoznaju osnove trendova u menadžmentu 21. veka; da razumeju sve odrednice u vezi sa procesima menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola); da poznaju proces menadžmenta kroz proučavanje studija slučaja; da upoznaju značaj procesa menadžmenta u poslovima u preduzeću i da aktivno uzmu učešće u unapređivanju poslovnih procesa na svom fakultetu i Univerzitetu u celini. Osposobljavanje studenata da stečena teorijska znanja iz menadžmenta primene u rešavanju realnih poslovnih problema i izazova.

Cilj predmeta je sticanje osnovnih i opštih znanja o pravom sistemu, državi i evropskim integracijama, usvajanje osnovnih znanja o pravnom subjektivitetu fizičkih i pravnih lica, razumevanje i usvajanje najvažnijih principa i instituta stvarnog, obligacionog i poslovnog prava. Očekuje se da će studenti nakon završenog kursa biti sposobni da:
- objasne osnovne pojmovne kategorije o državi i evropskim integracijama, te analiziraju informacije i sagledaju značenja najvažnijih pravno-političkih kretanja
- objasne način i hijerhiju funkcionisanja pravnog sistema
- definišu i u najjednostavnijem primene osnovne pojmove stvarnog i obligacionog prava
- razlikuju vrste privrednih društava i objasne glavne karakteristike svakog pojedinačno
- razumeju pravni značaj i posledice najvažnijih ugovora oslovnog prava

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz računovodstvene metodologije, kao i sticanje znanja i veštine upotrebe računovodstvenih informacija za potrebe donošenja poslovnih odluka različitih korisnika, primarno investitora i kreditora.

II godina

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti poslovnih finansija i ovladavanje problematikom vezanom za savremene finansije preduzeća, sa razvijanjem analitičkog i praktičnog načina razmišljanja i sticanja sposobnosti za praktičan rad na poslovima kojima se bave finansijski menadžeri u smislu efikasnog izvršavanja konkretnih zadataka u finansijskom poslovanju privrednih društava. Student stiče znanja iz oblasti poslovnih finansija koja predstavljaju osnovna znanja za dalje studiranje. Znanja su vezana za sistem finansijskog upravljanja u preduzeću, finansijsku politiku i pravila finansiranja, finansijsko planiranje, kontrolu i finansijsku analizu preduzeća, finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima u preduzeću, restruktuiranje i sanaciju preduzeća. Stečena znanja su osnov za bavljenje finansijskim i ekonomskim problemima u budućem usavršavanju i zanimanju studenata.

Nastava iz predmeta Marketing ima za cilj da studenti steknu temeljna znanja o marketingu kao nauci, o njenim obeležjima i prirodi, kao i o karakteristikama marketing okruženja, tržišta, ponašanja potrošača, instrumenata marketing miksa, ali i procesa marketing menadžmenta. Očekuje se da će stečena znanja studentima poslužiti kao stabilna osnova za dalje izučavanje i razumevanje marketinga kao nauke, poslovne discipline i profesije, i da će uticati na uspešno savlađivanje mnogih poslovnih veština, kao što su komuniciranje, pregovaranje i druge.

Razvijanje ključnih kompetencija i sposobnosti za uspešno obavljanje poslovnih aktivnosti u preduzetnučkom biznisu. Poseban akcenat je na razvijanju sposobnosti ka istraživanju konkurentskog i opšteg okruženja i orijentacija na inovativnost i stvaranje novih poduhvata, kao i stvaranju sposobnosti za preuzimanje programiranog rizika kako bi se operacionalizovala predueztnička poslovna ideja i istovremeno pripremio teren za njenu praktičnu realizaciju.

Engleski jezik predstavlja kurs opšteg engleskog jezika koji sistematski pokriva sve osnovne jezičke strukture i veštine kroz širok spektar relevantnog i tematskog materijala. Cilj predmeta je postizanje većeg stepena fluentnosti i preciznosti u izražavanju u različitim situacijama i na različite teme. Ovaj kurs priprema studente za razumevanje govornog i pisanog jezika upotrebom pravilnih složenih gramatičkih struktura. Studenti se osposobljavaju da po završetku ovog kursa uspešno prate i savlađuju složene jezičke strukture kursa poslovnog engleskog jezika koji sledi, u govornoj i pisanoj formi.

Realizacija plana i programa iz ovog predmeta omogućava studentima da ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za međunarodnu ekonomiju, međunarodnu podelu rada, svetsko tržište i globalizaciju svetske privrede, subjetke u svetskoj privredi, vrste međunarodnih ekonomskih transakcija, konkurentnost u međunarodnoj ekonomiji, instrumentima regulisanja međunarodne trgovine, svetske i regionalne ekonomske i finansijske integracije, tranzicija u međunarodnoj ekonomiji i problemi svetske ekonomske krize i uloga zemalja u ubrzanom ekonomskoj razvoju - BRIKS, u ublažavanju aktuelne krize. Osposobljavanje studenata za ispravno rezonovanje na tematiku funkcionisanja savremenog međunarodnog trgovinskog, monetarnog i finansijskog sistema.

Cilj je da se studenti upoznaju sa osnovama i principima primene marketinga u sektoru usluga kao posebno važnom u ukupnoj privredi. To podrazumeva analizu specifičnosti uslužnog sektora, tržišnih karakteristika usluga i obradu konkretnih slučajeva vezanih za koncepciju marketinga usluga. Student će biti osposobljen za precizno shvatanje i razlikovanje usluga u odnosu na robe i robna tržišta i za analitičko korišćenje usluga kao instrumenta marketinga na nivou uslužnog preduzeća i drugih institucija.

Teorijsko - analitička i primenjena znanja iz osnova monetarnog i bankarskog sistema, razvoja banaka, bankarskih poslova i organizacije banaka. Osposobljavanje studenata za rad u komercijalnim bankama, nebankarskim finansijskim institucijama, investicionim bankama i investicionim kompanijama, Centralnoj banci, naučno – istraživačkim ustanovama, državnoj upravi i regulatornim telima.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja za primenu baza podataka u savremenim informacionim sistemima. Razumevanje prednosti sistema baza podataka u odnosu na softverska rešenja sa klasičnim datotekama. Proučavanje različitih sistema za upravljanje bazama podataka. Raslojavanje baze podataka na model podataka, model poslovne logike i interfejs prema korisnicima. Razumevanje relacionog modela podataka i dejstva transakcija u konkurentnom radu. Savladavanje tehnika modelovanja procesa iz savremenog poslovnog okruženja. Napredno korišćenje MicrosoftExcel-a, rad sa finansijskim funkcijama, povezanim tabela i sl. Sticanje neophodnih znanja za samostalan rad u MicrosoftAccess sistemu za upravljanje bazama podataka: kreiranje baze podataka, izradu korisničkog interfejsa, postavljanje upita i izradu izveštaja. Samostalnost u radu sa modelima poslovnih procesa.

III godina

Izborom jednog od četiri ponuđena modula student utiče na strukturu studijskog programa, a izborom predmeta može uticati na oblikovanje svog akademskog profila.

Računovodstvo i revizija

Teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti ugovaranja, planiranja i obavljanja revizije sa upoznavanjem svih relevantnih metoda, tehnika i procedura za uspešno obavljanje revizije u savremenim uslovima. Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti ugovaranja, planiranja i obavljanja revizije sa upoznavanjem svih relevantnih metoda, tehnika i procedura za uspešno obavljanje revizije u savremenim uslovima.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti finansijskog izveštavanja. Ovladavanje tehnikama obračunavanja finansijskog izveštavanja. Upoznavanje sa savremenim dostignućima u finansijskom izveštavanju. Nakon odslušanog i položenog predmeta student bi trebalo da bude u stanju da primenom savremenih tehnika finansijskog izveštavanja obezbedi korisnicima kvalitetne i relevantne finansijske izveštaje.

Upoznavanje studenata sa osnovnim postavkama obračuna troškova i donošenja poslovnih odluka Teoretska nastava uz objašnjenje praktičnih primera u SAP sistemu

Engleski jezik 3 je baziran na usvajanju poslovnog vokabulara, razumevanju principa poslovanja i razvijanju sposobnosti razumevanja i vođenja osnovne poslovne korespondencije. Nastavne jedinice pružaju mogućnost usavršavanja poslovnog vokabulara, primenjenog u konverzaciji podrazumevajući sposobnost ugovaranja, pregovaranja kao i poslovne korespondencije. Kurs omogućava vežbanje sve četiri jezičke veštine, a akcenat je stavljen na govor i slušanje, sa čestim igrama i drugim aktivnostima studenata baziranim na konverzaciji, a sve u cilju povezivanja jezičkog znanja sa ličnim iskustvom.

Cilj ovog predmeta je dostizanje nivoa A1 u španskom jeziku prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Upoznavanje sa osnovama španskog jezika i hispanske kultutre sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom, kao i za čitanje i pisanje tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme.

Italijanski jezik 1 predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Studentima je omogućeno da se upoznaju sa stručnom terminologijom u autentičnom kontekstu iz oblasti ekonomije, finansija, oglašavanja i marketinga, preduzetništva i rukovođenja radnim vremenom. Usvajanje novog vokabulara, pravilno pročitan i preveden tekst, tačnost izražavanja, pisanja i sumiranje pređenog gradiva.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje osnovne stručne terminologije. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama. Ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika i polaganje ispita DELF prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Putem kreativno osmišljenih multimedijalnih metoda predmet Kineski jezik 1 sistematski i temeljno obrađuje osnove govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva. Kineski jezik 1 pruža studentima mogućnost da savladaju pravilan izgovor glasova i tonova u kineskom jeziku, pravila čitanja i pisanja kineskih karaktera i latinične transkripcije (pinjin) kao i vokabular koji im omogućava osnovnu komunikaciju u situacijama iz svakodnevnog života.

Upoznavanje studenata sa Međunarodnim standardima revizije, njihovim značajem i načinom primene u procesu eksterne revizije finansijskih izveštaja. Student će biti osposobljen da zna da koristi Međunarodne standarde revizije u procesu eksterne revizije finansijskih izveštaja.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz obračunavanja troškova i učinaka. Ovladavanje tehnikama obračunavanja troškova i učinaka i sastavljanja kalkulacija cena koštanja. Upoznavanje sa savremenim sistemima obračuna troškova i učinaka. Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti bi trebalo da budu u stanju da primene savremene tehnike obračunavanja troškova i učinaka i sastavljaju kalkulacije cena koštanja.

Teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti interne kontrole, interne revizije, pripremanja revizijskih angažmana, izvođenja revizije, izveštavanja i praćenja implementacije preporuka. Nakon ovog kursa, studenti će biti u mogućnosti da praktično primene stečena znanja iz interne revizije, kao jedne od najatraktivnijih profesija današnjice. Savladaće sistem internih kontrola, ocenjivanja efikasnoti procesa upravljanja rizicima i procesa upravljanja. Moćiće nesmentano da obavljaju reviziju u svim fazama, od planiranja, rada na terenu, izveštavanja i monitoringa. Upoznaće obavljanje interne revizije na bazi Međunarodnih standarda profesionalne prakse interne revizije.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti računovodstvenog informacionog sistema. Ovladavanje tehnikama računovodstvenog informacionog sistema, upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti informacionih sistema i tendencijama u njegovom razvoju. Cilj praktične nastave je da kroz studije slučajeva i druge praktične primere studenti steknu potrebne veštine u vezi sa računovodstvenim informacionim sistemom. Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti bi trebalo da budu u stanju da primene savremene tehnike i da znaju kako aktivno učestvovati u kreiranju i primeni računovodstvenog informacionog sistema u organizacijama u kojima će biti zaposleni.

Cilj učenja na ovom predmetu je da se studenti, ovim i na praksi i teoriji zasnovanim znanjima osposobe za praktičan rad, da mogu da učestvuju u izradi investicionih projekata, upravljanju investicijama itd. Predmet je koncipiran tako da studenti steknu konkretna znanja iz oblasti investicija u dve sfere investiranja: investicije zasnovane na kapitalnim ulaganjima; i investicije na finansijskim tržištima. Nakon položenog predmeta, studenti raspolažu znanjem koje im omogućava da uspešno prate naprednije predmete, pre svega iz oblasti finansijskih tržišta, finansijskih instrumenata i procene vrednosti.

Studenti stiču teorijska i primenjena znanja iz oblasti vezanih za elektronsko poslovanje i trgovinu. Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima, poslovnim modelima i tehnološkim osnovama, sistemima elektronskog plaćanja, problemom bezbednosti poslovanja. Studenti treba da se osposobe za izbor hardverskih i softverskih rešenja i obuče da korišćenjem postojećeg softverskog okruženja izrade sopstveno elektronsko poslovanje.

Finansije i bankarstvo

Sticanje znanja o korporativnom obliku poslovanja, njegovim specifičnostima u pogledu organizacije, izvora finansiranja, uz intenzivno korišćenje metode studije slučaja. Nakon položenog predmeta, studenti raspolažu znanjem koje im omogućava da uspešno prate naprednije predmete, pre svega iz oblasti finansijskih tržišta, finansijskih instrumenata i procene vrednosti.

Realizacija plana i programa iz ovog predmeta omogućava studentima da ovladaju osnovnim pojmovima o riziku, osnovnim principima upravljanja rizikom u poslovanju kompanije, kao i metodama merenja, procene i modeliranja rizika, kao i da se osposobe za praktičnu primenu metoda upravljanja rizikom preuzetim u finansijskom poslovanju; Da sagledaju multidisciplinarnost i kompleksnost poslova preuzimanja rizika u poslovanju kompanije; Osposobljavanje studenata za ispravno postupanje sa rizikom u svim fazama procesa upravljanja rizikom, praćenja i kontrole preuzetih rizika u poslovanju kompanije.

Upoznavanje studenata sa osnovnim postavkama obračuna troškova i donošenja poslovnih odluka Teoretska nastava uz objašnjenje praktičnih primera u SAP sistemu

Engleski jezik 3 je baziran na usvajanju poslovnog vokabulara, razumevanju principa poslovanja i razvijanju sposobnosti razumevanja i vođenja osnovne poslovne korespondencije. Nastavne jedinice pružaju mogućnost usavršavanja poslovnog vokabulara, primenjenog u konverzaciji podrazumevajući sposobnost ugovaranja, pregovaranja kao i poslovne korespondencije. Kurs omogućava vežbanje sve četiri jezičke veštine, a akcenat je stavljen na govor i slušanje, sa čestim igrama i drugim aktivnostima studenata baziranim na konverzaciji, a sve u cilju povezivanja jezičkog znanja sa ličnim iskustvom.

Cilj ovog predmeta je dostizanje nivoa A1 u španskom jeziku prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Upoznavanje sa osnovama španskog jezika i hispanske kultutre sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom, kao i za čitanje i pisanje tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme.

Italijanski jezik 1 predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Studentima je omogućeno da se upoznaju sa stručnom terminologijom u autentičnom kontekstu iz oblasti ekonomije, finansija, oglašavanja i marketinga, preduzetništva i rukovođenja radnim vremenom. Usvajanje novog vokabulara, pravilno pročitan i preveden tekst, tačnost izražavanja, pisanja i sumiranje pređenog gradiva.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje osnovne stručne terminologije. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama. Ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika i polaganje ispita DELF prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Putem kreativno osmišljenih multimedijalnih metoda predmet Kineski jezik 1 sistematski i temeljno obrađuje osnove govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva. Kineski jezik 1 pruža studentima mogućnost da savladaju pravilan izgovor glasova i tonova u kineskom jeziku, pravila čitanja i pisanja kineskih karaktera i latinične transkripcije (pinjin) kao i vokabular koji im omogućava osnovnu komunikaciju u situacijama iz svakodnevnog života.

Realizacija plana i programa iz ovog predmeta omogućava studentima da ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za: monetarnu ekonomiju i novac, novčanu masu i druge agregate, brzinu novca u opticaju, primarni novac, mehanizme kreiranja i povlačenja novčane mase, monetarno-kreditnu multiplikaciju, monetarni fenomen inflacije, transmisioni mehanizam monetarnih procesa, operativni pristup vođenja monetarne politike, monetarni instrumenatrijum (obaveznu rezervu, eskontnu stopu, operacije na otvorenom tržištu, itd.), koordinaciji monetarne i fiskalne politike. Osposobljavanje studenata za ispravno rezonovanje na tematiku funkcionisanja monetarnog i kreditnog sistema.

Upoznavanje studenata sa pojmovima fiskalne ekonomije. Uloga javnog sektora u mešovitoj privredi. Javna dobra i dobra u opštoj upotrebi. Budžetski sistem Srbije i harmonizacija sa EU. Oporezivanje nerezidenata u Srbiji. Javno-privatno partnerstvo i koncesije. Izučavanje eksternih efekata i životne sredine. Politika zapošljavanja. Raspodela poreskog opterećenja i efikasnost i pravednost oporezivanja. Socijalni programi. Problemi budžetskog deficita. Država i tržište kapitala. Edukacija i poresko savetovanje. Student će biti osposobljen sa sve vrste poslova u oblasti javnih finansija, kako na nivou Republike Srbije i autonomnih pokrajina, tako i na nivou lokalne samouprave i svih oblika socijalnog osiguranja. Uticaj fiskalne ekonomije na privredu i građane. S toga će biti osposobljen da radi poslove poreskog konsultanta u finansijskim i konsultantskim institucijama.

Cilj učenja na ovom predmetu je da se studenti, ovim i na praksi i teoriji zasnovanim znanjima osposobe za praktičan rad, da mogu da učestvuju u izradi investicionih projekata, upravljanju investicijama itd. Predmet je koncipiran tako da studenti steknu konkretna znanja iz oblasti investicija u dve sfere investiranja: investicije zasnovane na kapitalnim ulaganjima; i investicije na finansijskim tržištima. Nakon položenog predmeta, studenti raspolažu znanjem koje im omogućava da uspešno prate naprednije predmete, pre svega iz oblasti finansijskih tržišta, finansijskih instrumenata i procene vrednosti.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti računovodstvenog informacionog sistema. Ovladavanje tehnikama računovodstvenog informacionog sistema, upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti informacionih sistema i tendencijama u njegovom razvoju. Cilj praktične nastave je da kroz studije slučajeva i druge praktične primere studenti steknu potrebne veštine u vezi sa računovodstvenim informacionim sistemom. Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti bi trebalo da budu u stanju da primene savremene tehnike i da znaju kako aktivno učestvovati u kreiranju i primeni računovodstvenog informacionog sistema u organizacijama u kojima će biti zaposleni.

Teorijsko-analitička i primenjena znanja iz oblasti interne kontrole, interne revizije, pripremanja revizijskih angažmana, izvođenja revizije, izveštavanja i praćenja implementacije preporuka. Nakon ovog kursa, studenti će biti u mogućnosti da praktično primene stečena znanja iz interne revizije, kao jedne od najatraktivnijih profesija današnjice. Savladaće sistem internih kontrola, ocenjivanja efikasnoti procesa upravljanja rizicima i procesa upravljanja. Moćiće nesmentano da obavljaju reviziju u svim fazama, od planiranja, rada na terenu, izveštavanja i monitoringa. Upoznaće obavljanje interne revizije na bazi Međunarodnih standarda profesionalne prakse interne revizije.

Studenti stiču teorijska i primenjena znanja iz oblasti vezanih za elektronsko poslovanje i trgovinu. Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima, poslovnim modelima i tehnološkim osnovama, sistemima elektronskog plaćanja, problemom bezbednosti poslovanja. Studenti treba da se osposobe za izbor hardverskih i softverskih rešenja i obuče da korišćenjem postojećeg softverskog okruženja izrade sopstveno elektronsko poslovanje.

Marketing i menadžment

Razumevanje višedimenzionalnog tehnološko-sociološkog Internet okruženja kao osnovnog prostora za savremene marketinške aktivnosti. Upoznavanje sa ključnim tehnologijama Interneta i njegovih najpopularnijih servisa sa aspekta korišćenja u marketinške svrhe. Ovladavanje znanjima i alatima za razvoj marketinških rešenja na Internetu i evaluaciju njihove efikasnosti. Student stiče teorijska i praktična znanja potrebna za samostalnu realizaciju marketinške kampanje na Internetu. Pored razumevanja ključnih principa Internet marketinga student se upoznaje i sa principima Veb dizajna, metrike, analitike i izveštavanja, kao i sa praktičnim korišćenjem vodećih platformi za analitiku (Google Analytics) i oglašavanje (Google AdWords).

Da se studenti upoznaju sa globalnim poslovnim okruženjem i uslovima u kojima posluju današnje međunarodne/globalne kompanije; da shvate šanse i izazove sa kojima se kompanije suočavaju kad proširuju svoje poslovanje na međunarodno tržište, kao i kad imaju strane kompanije kao konkurente na domaćem tržištu; da upoznaju proces internacionalizacije kompanija, organizacione forme i strategije međunarodnih kompanija, kao i specifičnosti pojedinih menadžerskih funkcija u međunarodnom poslovnom okruženju. Osposobljavanje studenata da stečena teorijska znanja iz menadžmenta primene u rešavanju realnih poslovnih problema i izazova u globalnom poslovnom okruženju.

Upoznavanje studenata sa osnovnim postavkama obračuna troškova i donošenja poslovnih odluka Teoretska nastava uz objašnjenje praktičnih primera u SAP sistemu

Engleski jezik 3 je baziran na usvajanju poslovnog vokabulara, razumevanju principa poslovanja i razvijanju sposobnosti razumevanja i vođenja osnovne poslovne korespondencije. Nastavne jedinice pružaju mogućnost usavršavanja poslovnog vokabulara, primenjenog u konverzaciji podrazumevajući sposobnost ugovaranja, pregovaranja kao i poslovne korespondencije. Kurs omogućava vežbanje sve četiri jezičke veštine, a akcenat je stavljen na govor i slušanje, sa čestim igrama i drugim aktivnostima studenata baziranim na konverzaciji, a sve u cilju povezivanja jezičkog znanja sa ličnim iskustvom.

Cilj ovog predmeta je dostizanje nivoa A1 u španskom jeziku prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Upoznavanje sa osnovama španskog jezika i hispanske kultutre sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom, kao i za čitanje i pisanje tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme.

Italijanski jezik 1 predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Studentima je omogućeno da se upoznaju sa stručnom terminologijom u autentičnom kontekstu iz oblasti ekonomije, finansija, oglašavanja i marketinga, preduzetništva i rukovođenja radnim vremenom. Usvajanje novog vokabulara, pravilno pročitan i preveden tekst, tačnost izražavanja, pisanja i sumiranje pređenog gradiva.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje osnovne stručne terminologije. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama. Ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika i polaganje ispita DELF prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Putem kreativno osmišljenih multimedijalnih metoda predmet Kineski jezik 1 sistematski i temeljno obrađuje osnove govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva. Kineski jezik 1 pruža studentima mogućnost da savladaju pravilan izgovor glasova i tonova u kineskom jeziku, pravila čitanja i pisanja kineskih karaktera i latinične transkripcije (pinjin) kao i vokabular koji im omogućava osnovnu komunikaciju u situacijama iz svakodnevnog života.

Osposobljavanje studenata da razumeju pojam, značaj i ulogu trgovine i ostalih kanala marketinga; Proučavanje osnovnih aspekata trgovine i ostalih kanala marketinga u nacionalnoj i međunarodnoj ekonomiji. Studenti se osposobljavaju za rad u bogatim i složenim kanalima marketinga, kao što su robne berze, trgovinski lanci, direktni marketing, elektronska trgovina i sl.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti Odnosa sa javnošću, radi pripremanja studenata za budući rad u ovoj dinamičnoj poslovnoj oblasti. Studenti će, nakon odslušanog predmeta, biti osposobljeni da koriste osnovnu PR terminologiju, kao i da praktično koriste strategije masovne komunikacije koje imaju za cilj oblikovanje svesti različitih javnosti o proizvodima, uslugama, organizacijama, ličnostima u poslovnom okruženju.

Prikaz savremenog pristupa upravljanju različitim vrstama projekata, sagledavajući oblast od teorijskih elemenata koncepta upravljanja projektom do mogućnosti praktičnih primena specijalizovanih softverskih alata. Predmet je koncipiran tako da prikaže odgovarajući metodološki pristup realizaciji projekata kao i da studente upozna sa specifičnim metodama i tehnikama neophodnim za uspešno upravljanje projektom. Osposobljenost studenata za praktičnu primenu stručnih znanja u cilju što efikasnijeg upravljanja vremenom, troškovima, resursima, kvalitetom, rizikom i komunikacijama u pripremi i realizaciji projekata, kao i korišćenje savremenih softverskih alata za upravljanje projektima.

Nadgradnja osnovnih znanja iz računovodstva i izveštavanja sa teorijsko-metodološkim znanjima iz ekonomske analize finansijskih izveštaja. Generičke kompetencije: Savladavanje instrumenata i tehnika analize finansijskih izveštaja. Akademsko-stručne kompetencije: Primena stečenih akademskih znanja u istraživanjima iz oblasti analize finansijskih izveštaja.

Ovaj kurs je dizajniran da objasni oglašavanje u celini. Od uloga u društvu do uloge u poslovanju. Svi aspekti advertajzinga i oglašavanja će biti pokriveni. Očekuje se da će stečena znanja studentima poslužiti da razumeju kako oglašavanje radi: od osnovne istraživanja do kreiranja strategija i kupovine medijskog prostora za isporuku reklamne poruke. Očekuje se da će studenti biti u mogućnosti izmere uspeh oglašavanja i njen uticaja na potrošače.

Sticanje teorijsko - analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti portfolio menadžmenta. Sticanje sposobnosti za praktičan rad na poslovima kojima se bave učesnici na savremenim finansijskim tržištimai portfolio menadžeri, znanja iz oblasti rizika na finansijskim tržištima, korišćenja osnovnih statističkih metoda u funkciji kreiranja portfolija.

Upravljanje ljudskim resursima

Cilj ovog predmeta je da studentima pruži teorijsko-praktična znanja o korporativnoj kulturi i organizacionom ponašanju, načinima njihovog nastanka, kao i osnovnim oblicima manifestacije unutar savremenih poslovnih organizacija. studenti bi po uspešno savladanom kursu trebalo da: budu u stanju da uoče ključne elemente korporativne kulture i organizacionog ponašanja u poslovnoj organizaciji; primene ključne elemente korporativne kulture i organizacionog ponašanja u praksi unutar poslovne organizacije; uoče i primene prednosti korporativne kulture i organizacionog ponašanja u funkciji unapređenja efikasnosti i uspešnosti organizacije.

Upoznavanje studenata sa značajem koji ljudski resursi, kao kreativni i inovativni deo svake organizacije, imaju za poslovanje u savremenom okruženju. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa pojmom i evolucijom menadžmenta ljudskih resursa, procesom i metodama menadžmenta ljudskih resursa, kojima organizacije privlače, zadržavaju, motivišu i nagrađuju svoje zaposlene kako bi oni doprineli postizanju strategijskih ciljeva organizacije. Nakon odslušanog kursa, studenti će biti sposobni da razumeju sve faze procesa menadžmenta ljudskih resursa i da ih posmatraju, ne samo kao način za stvaranje uslova za razvoj visoko edukovanih i pravilno motivisanih zaposlenih koji će, uz stalno i kontinuirano učenje, spremno odgovarati izazovima poslovnog okruženja, već i kao način koji će organizaciji omogućiti ostvarivanje strategijski postavljenih poslovnih ciljeva i postizanje i održavanje konkurentske prednosti.

Upoznavanje studenata sa osnovnim postavkama obračuna troškova i donošenja poslovnih odluka Teoretska nastava uz objašnjenje praktičnih primera u SAP sistemu

Engleski jezik 3 je baziran na usvajanju poslovnog vokabulara, razumevanju principa poslovanja i razvijanju sposobnosti razumevanja i vođenja osnovne poslovne korespondencije. Nastavne jedinice pružaju mogućnost usavršavanja poslovnog vokabulara, primenjenog u konverzaciji podrazumevajući sposobnost ugovaranja, pregovaranja kao i poslovne korespondencije. Kurs omogućava vežbanje sve četiri jezičke veštine, a akcenat je stavljen na govor i slušanje, sa čestim igrama i drugim aktivnostima studenata baziranim na konverzaciji, a sve u cilju povezivanja jezičkog znanja sa ličnim iskustvom.

Cilj ovog predmeta je dostizanje nivoa A1 u španskom jeziku prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Upoznavanje sa osnovama španskog jezika i hispanske kultutre sa akcentom na komunikativne jezičke funkcije. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom, kao i za čitanje i pisanje tekstova, beleški i deskripcija jednostavne forme.

Italijanski jezik 1 predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Studentima je omogućeno da se upoznaju sa stručnom terminologijom u autentičnom kontekstu iz oblasti ekonomije, finansija, oglašavanja i marketinga, preduzetništva i rukovođenja radnim vremenom. Usvajanje novog vokabulara, pravilno pročitan i preveden tekst, tačnost izražavanja, pisanja i sumiranje pređenog gradiva.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na ravnopravnom razvijanju sve četiri veštine: usmenog i pismenog razumevanja, usmenog i pismenog izražavanja. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje osnovne stručne terminologije. Cilj nastave je osposobljavanje učenika za komunikaciju u osnovnim svakodnevnim situacijama. Ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika i polaganje ispita DELF prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Putem kreativno osmišljenih multimedijalnih metoda predmet Kineski jezik 1 sistematski i temeljno obrađuje osnove govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva. Kineski jezik 1 pruža studentima mogućnost da savladaju pravilan izgovor glasova i tonova u kineskom jeziku, pravila čitanja i pisanja kineskih karaktera i latinične transkripcije (pinjin) kao i vokabular koji im omogućava osnovnu komunikaciju u situacijama iz svakodnevnog života.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i trendovima koji se vezuju za savremeno tržište rada. Analiza osnovnih tržišnih relacija i faktora koji utiču na aktuelna kretanja na tržištu rada. Prikaz šireg tržišnog i institucionalnog okruženja u kojem organizacije regrutuju svoje zaposlene. Predstavljanje trenutnih i budućih tokova i izazova na nacionalnom i međunarodnom tržištu rada koji predstavljaju relevantnu informativnu bazu za donošenje odluka u okviru sektora ljudskih resursa u organizaciji Osposobljenost studenata da samostalno analiziraju osnovne informacije sa tržišta rada. Razumevanje veze između tržišta rada i funkcije ljudskih resursa u organizaciji. Poznavanje karakteristika savremenog tržišta rada i faktora koji na to tržište utiču. Upoznatost sa tržišnim predikcijama i uslovima u kojima će kompanije u budućnosti zapošljavati, razvijati i zamenjivati svoje radnike.

Studenti stiču teorijska i primenjena znanja iz oblasti vezanih za elektronsko poslovanje i trgovinu. Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima, poslovnim modelima i tehnološkim osnovama, sistemima elektronskog plaćanja, problemom bezbednosti poslovanja. Studenti treba da se osposobe za izbor hardverskih i softverskih rešenja i obuče da korišćenjem postojećeg softverskog okruženja izrade sopstveno elektronsko poslovanje.

Studenti stiču teorijska i primenjena znanja iz oblasti vezanih za regrutovanje i selekciju ljudskih resursa. Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima, poslovnim modelima i alatima koji se koriste u organizacijama. Nakon odslušanog predmeta studenti će biti u mogućnosti da dovedu u vezu regrutovanje i selekciju sa organizacionim ciljevima i efikasnošću ljudskog kapitala, identifikuju ključna pitanja i faktore uticaja i razmotre odabir adekvatnih metoda i tehnika za popunjavanje pozicija u radnom okruženju.

Prikaz savremenog pristupa upravljanju različitim vrstama projekata, sagledavajući oblast od teorijskih elemenata koncepta upravljanja projektom do mogućnosti praktičnih primena specijalizovanih softverskih alata. Predmet je koncipiran tako da prikaže odgovarajući metodološki pristup realizaciji projekata kao i da studente upozna sa specifičnim metodama i tehnikama neophodnim za uspešno upravljanje projektom. Osposobljenost studenata za praktičnu primenu stručnih znanja u cilju što efikasnijeg upravljanja vremenom, troškovima, resursima, kvalitetom, rizikom i komunikacijama u pripremi i realizaciji projekata, kao i korišćenje savremenih softverskih alata za upravljanje projektima.

Nadgradnja osnovnih znanja iz računovodstva i izveštavanja sa teorijsko-metodološkim znanjima iz ekonomske analize finansijskih izveštaja. Generičke kompetencije: Savladavanje instrumenata i tehnika analize finansijskih izveštaja. Akademsko-stručne kompetencije: Primena stečenih akademskih znanja u istraživanjima iz oblasti analize finansijskih izveštaja.

Sticanje teorijsko - analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti portfolio menadžmenta. Sticanje sposobnosti za praktičan rad na poslovima kojima se bave učesnici na savremenim finansijskim tržištimai portfolio menadžeri, znanja iz oblasti rizika na finansijskim tržištima, korišćenja osnovnih statističkih metoda u funkciji kreiranja portfolija.

IV godina

Izborom jednog od četiri ponuđena modula student utiče na strukturu studijskog programa, a izborom predmeta može uticati na oblikovanje svog akademskog profila.

Računovodstvo i revizija

Engleski jezik 4 je predmet baziran na materijalu iz udžbenika Cambridge Professional English - English for Business Studies kome odgovara viši srednji nivo (upper- intermediate level). Engleski jezik 4 se nastavlja na gradivo iz Engleskog jezika 3, pokriva najvažnije teme iz oblasti menadžmenta, marketinga, finansija i makroekonomije, sa ciljem da studente osposobi za visok nivo usmene i pismene poslovne komunikacije na engleskom jeziku.

Cilj predmeta je da se kod studenata razviju i izoštre postojeće revizorske veštine i da nauče tehnike metodologije revizije finansijskih izveštaja. U tom smislu cilj je da oni nauče metodologiju revizije, sa naglaskom narazumevanju prikupljanja dokaza, tehnika testiranja bilansih pozicija. Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti bi trebalo da budu u stanju da primene savremene tehnike metodologije revizije i da znaju kako aktivno učestvovati u svim fazama revizije kod klijenta revizije.

Nadgradnja osnovnih znanja iz računovodstva i izveštavanja sa teorijsko-metodološkim znanjima iz analize finansijskih izveštajau funkciji računovodstvene forenzike. Generičke kompetencije: Savladavanje instrumenata i tehnika analize finansijskih izveštaja. Akademsko-stručne kompetencije: Praktična primena stečenih akademskih znanja u istraživanjima iz oblasti analize finansijskih izveštaja u fuknciji računovodstvene forenzike.

Sticanje teorijskih i metodoloških znanja o modelima vrednovanja finansijske i realne aktive. Nakon odslušanog i položenog predmeta, studenti raspolažu znanjima i tehnikama koje se odnose na vrednovanje prostih hipotetičkih novčanih tokova, najzastupljenijih finansijskih instrumenata, i postojećih poslovnih celina. Kao rezultat praktičnog rada i analize studija slučaja razvija se sposobnost kritičkog razmišljanja o konceptu finansijske vrednosti.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti forenzičkog računovodstva. Ovladavanje tehnikama forenzičkog računovodstva. Upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti forenzičkog računovodstva i tendencijama u njegovom razvoju. Cilj praktične nastave je da kroz studije slučajeva i druge praktične primere studenti steknu potrebne veštine u vezi sa forenzičkim računovodstvom. Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti bi trebalo da budu u stanju da primene savremene tehnikeforenzičkog računovodstva i da znaju kako aktivno učestvovati u sprečavanju prevara u organizacijama u kojima će biti zaposleni.

Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje krćih sastava deskriptivne i narativne forme,u sadašnjem, budućem i prošlim vremenima.Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Italijanski jezik I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Interaktivna nastava: predavanja, vežbe. Dva kolokvijuma u pisanoj formi, na kraju svakog semestra po jedan, prezentacije i domaći zadaci na nastavi. Završni ispit je usmeni i obuhvata konverzaciju na teme iz obrađenih lekcija.
Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje kraćih sastava deskriptivne i narativne forme u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A 2. prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Kineski 2 pruža studentima mogućnost da savladaju osnovu gramatike kineskog jezika, prošire sintaksičke strukture, usvoje nekoliko stotina kineskih karaktera, unaprede veštine čitanja i pisanja istih i ovladaju vokabularom koji omogućava komunikaciju u najčešćim situacijama iz svakodnevnog života.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti ekonomsko finansijske ekspertize i uveravanja. Ovladavanje tehnikama, upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti ekonomsko finansijske ekspertize i uveravanja i tendencijama u njihovom razvoju. Cilj praktične nastave je da kroz studije slučajeva i druge praktične primere studenti steknu potrebne veštine u vezi sa ekonomskim ekspertizama i uveravanjima. Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti bi trebalo da budu u stanju da primene savremene tehnikei da znaju kako aktivno učestvovati u ekonomsko finansijskim ekspertizama i uveravanjima.

Cilj predmeta je da studente upozna za vrstama specijalnih finansijskih izveštaja, uslovima i razlozima za njihovo sastavljanje, kao i sa načinom njihovog sastavljanja. Student bi trebao biti osposobljen da sastavi vanredne finansijske izveštaje (za potrebe stečaja, statusne promene, likvidacije, kao i konsolidovane finansijske izveštaje)

Upoznavanje sa aktuelnim problemima prodaje, metodologijom strategijskog upravljanja prodajom, razvijanje analitičkog i praktičnog načina razmišljanja i sticanja sposobnosti razumevanja aktuelnih trendova, relacija sa povezanim oblastima, tehnikama unapređenja prodaje, upoznavanje sa empirijski utvrđenim zakonitostima. Osposobljenost za adekvatno upravljanje prodajom zasnovano na strategijskom modelu upravljanja. Uspostavljanje adekvatne osnove za predviđanje tražnje kao osnove za planiranje prodajnih aktivnosti. Sticanje potrebnih saznanja za potrebe adekvatnog organizovanja, vođenja i kontrole prodajnih aktivnosti. Osposobljenost za pravilno konstituisanje komunikacionog miksa i portfolija ključnih kupaca.

Da studenti shvate značaj efikasne poslovne komunikacije u promenjivom radnom okruženju i da spoznaju da je dobro osmišljena poruka, napisana ili izgovorena na adekvatan način, ključ za uspešno rešavanje svakodnevnih poslovnih situacija. Nakon završenog kursa od studenata se očekuje da sa uspehom koriste veštine usmene i pisane komunikacije u poslovnom okruženju, primene svoja stečena saznanja o pravilima poslovnog bontona, demonstriraju razumavanje značaja interkulturalne poslovne komunikacije, kao i da primenjuju raznovrsne vidove i metode efikasne poslovne komunikacije u svom poslovnom i radnom okruženju.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja u postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Finansije i bankarstvo

Engleski jezik 4 je predmet baziran na materijalu iz udžbenika Cambridge Professional English - English for Business Studies kome odgovara viši srednji nivo (upper- intermediate level). Engleski jezik 4 se nastavlja na gradivo iz Engleskog jezika 3, pokriva najvažnije teme iz oblasti menadžmenta, marketinga, finansija i makroekonomije, sa ciljem da studente osposobi za visok nivo usmene i pismene poslovne komunikacije na engleskom jeziku.

Sticanje teorijsko - analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti finansijskih tržišta, ovladavanje problematikom vezanom za aktuelna dešavanja na savremenim berzama Sticanje sposobnosti za praktičan rad na poslovima kojima se bave učesnici na savremenim finansijskim tržištima.

Sticanje teorijskih i metodoloških znanja o modelima vrednovanja finansijske i realne aktive. Nakon odslušanog i položenog predmeta, studenti raspolažu znanjima i tehnikama koje se odnose na vrednovanje prostih hipotetičkih novčanih tokova, najzastupljenijih finansijskih instrumenata, i postojećih poslovnih celina. Kao rezultat praktičnog rada i analize studija slučaja razvija se sposobnost kritičkog razmišljanja o konceptu finansijske vrednosti.

Nadgradnja osnovnih znanja iz računovodstva i izveštavanja sa teorijsko-metodološkim znanjima iz analize finansijskih izveštajau funkciji računovodstvene forenzike. Generičke kompetencije: Savladavanje instrumenata i tehnika analize finansijskih izveštaja. Akademsko-stručne kompetencije: Praktična primena stečenih akademskih znanja u istraživanjima iz oblasti analize finansijskih izveštaja u fuknciji računovodstvene forenzike.

Realizacija plana i programa iz ovog predmeta omogućava studentima da ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za upravljanje aktivom i pasivom banke, odnosno preuzetim rizicima u poslovanju banke. Student će biti osposobljen da samostalno utvrdi efekat promene nekog monetarnog instrumenta na poslovanje banke, odnosno promene uslova pribavljanja novčanih sredstava (od osnivača ili eksternih kreditora) i plasiranja novčanih sredstava (u smislu promene poslovne politike banke – ko su ciljni klijenti, koji su ciljni proizvodi banke, itd.) na celokupno upravljanje aktivom i pasivom banke, odnosno preuzetim rizicima. Ishod predmeta: Osposobljavanje studenata za ispravno rezonovanje na tematiku promene uslova poslovanja banke (u smislu monetarnih instrumenata, uslova pribavljanja i plasiranja sredstava).

Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje krćih sastava deskriptivne i narativne forme,u sadašnjem, budućem i prošlim vremenima.Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Italijanski jezik I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Interaktivna nastava: predavanja, vežbe. Dva kolokvijuma u pisanoj formi, na kraju svakog semestra po jedan, prezentacije i domaći zadaci na nastavi. Završni ispit je usmeni i obuhvata konverzaciju na teme iz obrađenih lekcija.
Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje kraćih sastava deskriptivne i narativne forme u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A 2. prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Kineski 2 pruža studentima mogućnost da savladaju osnovu gramatike kineskog jezika, prošire sintaksičke strukture, usvoje nekoliko stotina kineskih karaktera, unaprede veštine čitanja i pisanja istih i ovladaju vokabularom koji omogućava komunikaciju u najčešćim situacijama iz svakodnevnog života.

Sticanje teorijsko-analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti ekonomsko finansijske ekspertize i uveravanja. Ovladavanje tehnikama, upoznavanje sa savremenim dostignućima u oblasti ekonomsko finansijske ekspertize i uveravanja i tendencijama u njihovom razvoju. Cilj praktične nastave je da kroz studije slučajeva i druge praktične primere studenti steknu potrebne veštine u vezi sa ekonomskim ekspertizama i uveravanjima.

Sticanje teorijsko - analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti portfolio menadžmenta. Sticanje sposobnosti za praktičan rad na poslovima kojima se bave učesnici na savremenim finansijskim tržištimai portfolio menadžeri, znanja iz oblasti rizika na finansijskim tržištima, korišćenja osnovnih statističkih metoda u funkciji kreiranja portfolija.

Upoznavanje sa aktuelnim problemima prodaje, metodologijom strategijskog upravljanja prodajom, razvijanje analitičkog i praktičnog načina razmišljanja i sticanja sposobnosti razumevanja aktuelnih trendova, relacija sa povezanim oblastima, tehnikama unapređenja prodaje, upoznavanje sa empirijski utvrđenim zakonitostima. Osposobljenost za adekvatno upravljanje prodajom zasnovano na strategijskom modelu upravljanja. Uspostavljanje adekvatne osnove za predviđanje tražnje kao osnove za planiranje prodajnih aktivnosti. Sticanje potrebnih saznanja za potrebe adekvatnog organizovanja, vođenja i kontrole prodajnih aktivnosti. Osposobljenost za pravilno konstituisanje komunikacionog miksa i portfolija ključnih kupaca.

Da studenti shvate značaj efikasne poslovne komunikacije u promenjivom radnom okruženju i da spoznaju da je dobro osmišljena poruka, napisana ili izgovorena na adekvatan način, ključ za uspešno rešavanje svakodnevnih poslovnih situacija. Nakon završenog kursa od studenata se očekuje da sa uspehom koriste veštine usmene i pisane komunikacije u poslovnom okruženju, primene svoja stečena saznanja o pravilima poslovnog bontona, demonstriraju razumavanje značaja interkulturalne poslovne komunikacije, kao i da primenjuju raznovrsne vidove i metode efikasne poslovne komunikacije u svom poslovnom i radnom okruženju.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja u postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Marketing i menadžment

Engleski jezik 4 je predmet baziran na materijalu iz udžbenika Cambridge Professional English - English for Business Studies kome odgovara viši srednji nivo (upper- intermediate level). Engleski jezik 4 se nastavlja na gradivo iz Engleskog jezika 3, pokriva najvažnije teme iz oblasti menadžmenta, marketinga, finansija i makroekonomije, sa ciljem da studente osposobi za visok nivo usmene i pismene poslovne komunikacije na engleskom jeziku.

Cilj predmeta sastoji se u upoznavanju studenata sa ključnim konceptima i procesom strategijskog menadžmenta, od formulisanja do implementacije strategije, kao i u sagledavanju njegovog značaja u stvaranju održive konkurentske prednosti organizacije u promenjivom poslovnom okruženju. Osposobljavanje studenata da stečena teorijska znanja iz strategijskog menadžmenta primene u procesu donošenja strategijskih odluka, kao i u okviru analize studija slučaja, kojima će se ne samo prilagođavati promenama iz okruženja, već i menjati samo poslovno okruženje.

Teorijska i praktična osposobljenost studenata da shvati suštinu koncepcije o ponašanju potrošača na tržištu, kao rezultat integrisanog delovanja brojnih internih i eksternih faktora. Student će biti osposobljen da identifikuje potrebe i očekivanja potrošača na tržištu i da u skladu sa istraženim potrebama i željama kreira i isporuči očekivan proizvod i uslugu.

Cilj predmeta sastoji se u upoznavanju studenata sa metodologijom marketing istraživanja, kao i sa neophodnosti njihove upotrebe u savremenom poslovanju. Studenti treba da budu osposobljeni da, nakon završenog kursa, samostalno pristupaju upotrebi metodologije marketing istraživanja, kako u okviru izrade projektnih zadataka, tako i prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti u preduzećima.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti upravljanja kriznim i problematičnim situacijama u poslovanju privrednog subjekta, kako unutar organizacije, tako i sa različitim javnostima u poslovnom okruženju. Studenti će, nakon odslušanog predmeta, biti osposobljeni da se pripremaju za pravovremenu i adekvatnu reakciju na kriznu situaciju, kao i da efektivno planiraju, kako bi izbegli ili ublažili krizne situacije.

Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje krćih sastava deskriptivne i narativne forme,u sadašnjem, budućem i prošlim vremenima.Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Italijanski jezik I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Interaktivna nastava: predavanja, vežbe. Dva kolokvijuma u pisanoj formi, na kraju svakog semestra po jedan, prezentacije i domaći zadaci na nastavi. Završni ispit je usmeni i obuhvata konverzaciju na teme iz obrađenih lekcija.
Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje kraćih sastava deskriptivne i narativne forme u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A 2. prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Kineski 2 pruža studentima mogućnost da savladaju osnovu gramatike kineskog jezika, prošire sintaksičke strukture, usvoje nekoliko stotina kineskih karaktera, unaprede veštine čitanja i pisanja istih i ovladaju vokabularom koji omogućava komunikaciju u najčešćim situacijama iz svakodnevnog života.

Upoznavanje sa aktuelnim problemima prodaje, metodologijom strategijskog upravljanja prodajom, razvijanje analitičkog i praktičnog načina razmišljanja i sticanja sposobnosti razumevanja aktuelnih trendova, relacija sa povezanim oblastima, tehnikama unapređenja prodaje, upoznavanje sa empirijski utvrđenim zakonitostima. Osposobljenost za adekvatno upravljanje prodajom zasnovano na strategijskom modelu upravljanja. Uspostavljanje adekvatne osnove za predviđanje tražnje kao osnove za planiranje prodajnih aktivnosti. Sticanje potrebnih saznanja za potrebe adekvatnog organizovanja, vođenja i kontrole prodajnih aktivnosti. Osposobljenost za pravilno konstituisanje komunikacionog miksa i portfolija ključnih kupaca.

Da studenti shvate značaj efikasne poslovne komunikacije u promenjivom radnom okruženju i da spoznaju da je dobro osmišljena poruka, napisana ili izgovorena na adekvatan način, ključ za uspešno rešavanje svakodnevnih poslovnih situacija. Nakon završenog kursa od studenata se očekuje da sa uspehom koriste veštine usmene i pisane komunikacije u poslovnom okruženju, primene svoja stečena saznanja o pravilima poslovnog bontona, demonstriraju razumavanje značaja interkulturalne poslovne komunikacije, kao i da primenjuju raznovrsne vidove i metode efikasne poslovne komunikacije u svom poslovnom i radnom okruženju.

Studenti stiču teorijska i primenjena znanja iz oblasti vezanih za elektronsko poslovanje i trgovinu. Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima, poslovnim modelima i tehnološkim osnovama, sistemima elektronskog plaćanja, problemom bezbednosti poslovanja. Studenti treba da se osposobe za izbor hardverskih i softverskih rešenja i obuče da korišćenjem postojećeg softverskog okruženja izrade sopstveno elektronsko poslovanje.

Upoznavanje studenta sa osnovama brendiranja, njegovim karakteristikama, elementima identiteta, razvojem i primenom. Studentima će se predstaviti značaj brendiranja i njegov direktni uticaj na uspešnost poslovanja kao i tehnike ovladavanje znanjima upravljanja brendovima, uz razvijanje sposobnosti donošenja poslovnih odluka u kompleksnim uslovima funkcionisanja savremenog preduzeća. Sposobnost uspešnog upravljanja : izgradnjom, razvojem i implementacijom brenda proizvoda i/ili kompanije, i sposobnost izgradnje uspešnih odnosa kao i kreiranje lojalnih potrošača i uspeha biznisa u celini.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja i postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Upravljanje ljudskim resursima

Engleski jezik 4 je predmet baziran na materijalu iz udžbenika Cambridge Professional English - English for Business Studies kome odgovara viši srednji nivo (upper- intermediate level). Engleski jezik 4 se nastavlja na gradivo iz Engleskog jezika 3, pokriva najvažnije teme iz oblasti menadžmenta, marketinga, finansija i makroekonomije, sa ciljem da studente osposobi za visok nivo usmene i pismene poslovne komunikacije na engleskom jeziku.

Ovaj predmet je dizajniran da pruži studentima sveobuhvatno razumevanje liderstva kao fenomena i njegovog uticaja na organizaciono ponašanje pojedinaca. Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o pojavi i zakonitostima liderstva u organizaciji, o načinima kako motivisati zaposlene, kako implementirati misiju i ključne vrednosti, kako upravljati etičkim ponašanjem, kako upravljati promenama, kako upravljati konfliktima, kako voditi druge i kako unaprediti razvoj zaposlenih. Student će biti osposobljen da razlikuje stilove liderstva, da razume značaj ključnih vrednosti organizacije, da uočava šta je bitno za etičko ponašanje, da zna zakonitosti razvoja timova, upravljanja motivacijom, promenom i konfliktima u organizacji.

Cilj predmeta je savladavanje osnovnih znanja o konfliktima, kao i o uspešnom upravljanju konfliktima u organizaciji; izučavanje osnovnih koncepata poslovnog pregovaranja i faktora koji utiču na formiranje pregovaračkog stila; upoznavanje sa pregovaračkim procesom; razumevanje različitih pregovaračkih strategija i taktika i razvijanje sposobnosti za njihovo korišćenje u pregovorima sa spoljnim partnerima. Student stiče osnovna znanja o pregovaranju i upravljanju konfliktima u savrmenom poslovnom okruženju.

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i zakonitostima u socijalnoj psihologiji, metodologijom sociopsiholoških istraživanja, kao i primenom na svakodnevne siguacije u socijalnom životu. Osposobljenost za analizu i razumevanje socijalnih pojava, i mogućnost predviđanja ishoda socijalnih dešavanja.

Cilj predmeta sastoji se u upoznavanju studenata sa ključnim konceptima i procesom strategijskog menadžmenta, od formulisanja do implementacije strategije, kao i u sagledavanju njegovog značaja u stvaranju održive konkurentske prednosti organizacije u promenjivom poslovnom okruženju. Osposobljavanje studenata da stečena teorijska znanja iz strategijskog menadžmenta primene u procesu donošenja strategijskih odluka, kao i u okviru analize studija slučaja, kojima će se ne samo prilagođavati promenama iz okruženja, već i menjati samo poslovno okruženje.

Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje krćih sastava deskriptivne i narativne forme,u sadašnjem, budućem i prošlim vremenima.Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Italijanski jezik I predstavlja multimedijalan kurs iz italijanskog jezika i kulture na početnom A1 nivou tokom kojeg se, počev od pravila izgovora i pisanja, sistematski radi na sve četiri jezičke veštine uz upotrebu modernog jezika i stalno smenjivanje komunikativnih i gramatičkih elemenata.

Ovaj kurs treba da osposobi studente za osnovnu komunikaciju, razmenu informacija jednostavnim jezikom u svakodnevnim situacijama i saopštavanje osnovnih potreba.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju nemačkog jezika na nivou A1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Akcenat je na razvijanju gramatičke, sociolingvističke, strategijske kompetencije i kompetencije na nivou diskursa. Nastava obuhvata čitanje, slušanje, pisanje, konverzaciju i obrađivanje stručne terminologije.

Interaktivna nastava: predavanja, vežbe. Dva kolokvijuma u pisanoj formi, na kraju svakog semestra po jedan, prezentacije i domaći zadaci na nastavi. Završni ispit je usmeni i obuhvata konverzaciju na teme iz obrađenih lekcija.
Priprema studenata za sporazumevanje u različitim komunikativnim situacijama, razumevanje pročitanih tekstova jednostavnije forme i za pisanje kraćih sastava deskriptivne i narativne forme u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Program izvođenja nastave odgovara nivou A2.

Cilj i ishod predmeta je usvajanje veština u korišćenju francuskog jezika na nivou A 2. prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Kineski 2 pruža studentima mogućnost da savladaju osnovu gramatike kineskog jezika, prošire sintaksičke strukture, usvoje nekoliko stotina kineskih karaktera, unaprede veštine čitanja i pisanja istih i ovladaju vokabularom koji omogućava komunikaciju u najčešćim situacijama iz svakodnevnog života.

Da studenti shvate značaj efikasne poslovne komunikacije u promenjivom radnom okruženju i da spoznaju da je dobro osmišljena poruka, napisana ili izgovorena na adekvatan način, ključ za uspešno rešavanje svakodnevnih poslovnih situacija. Nakon završenog kursa od studenata se očekuje da sa uspehom koriste veštine usmene i pisane komunikacije u poslovnom okruženju, primene svoja stečena saznanja o pravilima poslovnog bontona, demonstriraju razumavanje značaja interkulturalne poslovne komunikacije, kao i da primenjuju raznovrsne vidove i metode efikasne poslovne komunikacije u svom poslovnom i radnom okruženju.

Upoznavanje studenata sa teorijskom osnovom i praktičnim pitanjima ulaganja u zaposlene. Cilj je da se funkcija i procesi razvoja zaposlenih predstave sa aspekta interesa menadžmenta, ali i potreba zaposlenih u organizaciono specifičnom kontekstu. Prikaz savremenih trendova u oblasti organizacionog učenja, karijernog razvoja, napredovanja i retencije zaposlenih. Osposobljenost studenata da interpretiraju ulogu, osnovne tržišne i organizacije implikacije funkcije razvoja zaposlenih u savremenom poslovanju. Studenti će biti upoznati sa različitim vrstama obuke zaposlenih i moći će da samostalno analiziraju svrsishodnost ulaganja u programe razvoja zaposlenih i prilagođenost konkretnih programa različitim vrstama organizacija. Savladaće osnove koncepta karijernog razvoja i celoživotnog učenja i biće u stanju da razviju osnovni plan razvoja zaposlenih za konkretni primer organizacije.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti upravljanja kriznim i problematičnim situacijama u poslovanju privrednog subjekta, kako unutar organizacije, tako i sa različitim javnostima u poslovnom okruženju. Studenti će, nakon odslušanog predmeta, biti osposobljeni da se pripremaju za pravovremenu i adekvatnu reakciju na kriznu situaciju, kao i da efektivno planiraju, kako bi izbegli ili ublažili krizne situacije.

Upoznavanje studenata sa značajem znanja koje poseduje organizacija za stvaranje i održavanje njene konkurentske prednosti u globalnim i promenjivim uslovima poslovanja. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa pojmom menadžmenta znanja, evolucijom koncepta menadžmenta znanja, kao i suštinom njegove primene u praksi. Stvaranje saznanja kod polaznika kursa da je koncept menadžmenta znanja postao neraskidivi deo savremenog poslovanja u uslovima promenjivog i nepredvidivog korporativnog okruženja. Kompanije se među sobom diferenciraju po onome što znaju njihovi zaposleni, pa otuda i važnost koncepta menadžmenta znanja kao koncepta upravljanja tokovima znanja unutar organizacije koje ima za cilj stvaranje i primenu kolektivnog znanja u situacijama donošenja brzih i efikasnih odluka.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja. Student će biti osposobljen da razume i primeni ključne poslovne veštine, osnovne zakonitosti za ostvarivanje ciljeva, ulogu celoživotnog usavršavanja i postizanja poslovnih uspeha i pozitivnih poslovnih rezultata, kao i individualni aspekt uloge pojedinca kao zaposlenog u privredi.

Za upis na studijski program "Poslovna ekonomija" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis