Sinigudnum logo
Tehnički fakultet

Elektrotehnika i računarstvo

Ako želite da vaše profesionalno usmerenje bude uvek aktuelno i povezano sa tehnologijama koje najviše utiču na oblikovanje savremenog sveta, izaberite studijski program Elektrotehnika i računarstvo na Univerzitetu Singidunum.

Elektrotehnika i računarstvo

Stečena znanja omogućavaju direktno uključivanje naših diplomiranih inženjera u radno okruženje najnaprednijih kompanija, čiji proizvodi i usluge predstavljaju motornu snagu svake moderne ekonomije.

Osim znanja koja tradicionalno stiču inženjeri elektrotehnike i računarstva, u okviru ovog studijskog programa posebno se profilišu dva usmerenja sa samog fronta savremenog razvoja: nauka o podacima (Data Science) i ugradjeni softverski sistemi (Embedded Systems).

Ugradjeni softverski sistemi (engl. Embedded Systems).

U okviru ove izborne opcije, stiču se znanja i veštine neophodne za sintezu sistema čiji se softver izvršava na unapred odredjenoj optimizovanoj hardverskoj osnovi. U ovu kategoriju spadaju sve tzv. pametne stvari (engl. Smart Things ili Internet of Things). Pametni telefoni, satovi, kuće, autonomni automobili samo su neki od primera koji spajaju moderan hardware sa inteligentnim ugradjenim software-om.

Nauka o podacima (engl. Data Science).

Nauka o podacima je proglašena za najperspektivnije zanimanje 21. veka (Harvard Business review). Ova izborna opcija prati savremeni trend pomeranja težišta sa algoritama na podatke, prouzrokovan širokom dostupnošču masovnih podataka na Internetu. Izvlačenje korisnih informacija iz ovih masovnih podataka u cilju sinteze novih sistema i servisa, predstavlja centralno interesovanje ove izborne opcije.

Informacije o fakultetu možete dobiti na linku: tsus.singidunum.ac.rs

Za upis na studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Embedded developer
 • Embedded System inženjer
 • Cross-platform mobile developer
 • Projektant elektrotehničkih proizvoda
 • Projektant mreža i sistema
 • Inženjer elektronike
 • Inženjer telekomunikacija
 • Inženjer za obradu tona i slike
 • Elektroinženjer za merenja i instrumentaciju
 • Elektroinženjer za automatiku
 • Elektroinženjer projektant
 • Inženjer za programiranje programabilnih kola i kontrolera
 • Inženjer elektroničar za računare
 • Inženjer elektronike za signalno-zaštitne uređaje
 • Embedded C developer
 • Embedded Linux developer
 • Multiplatform developer
 • Smart Home developer
 • Data Scientist
 • Data Engineer
 • Data Analyst
 • Web Developer
 • Web Service Engineer
 • Business Intelligence Engineer
 • Predictive Analyst
 • Quantitative Finance Specialist
 • Software Developer
 • Machine Learning Engineer
 • Artificial Intelligence Engineer
 • Database Engineer
 • Big Data Engineer


books U cenu školarine su uključeni svi udžbenici.

Prijemni ispit na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo sastoji se iz:

 • testa opšte informisanosti i kulture (5 pitanja),
 • testa inteligencije (5 pitanja),
 • testa iz informatike (20 pitanja),
 • kratkog intervjua na temu dodatnih interesovanja i poznavanja savremenih tehnologija.

Nakon on-line prijave, kandidat ima mogućnost on-line vežbanja testova za prijemni ispit.

hatNakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.

Legenda

Izborne opcije studijskog programa:
 • ESUgradjeni softverski sistemi (Embedded Systems).
 • DSNauka o podacima (Data Science)
I godina

Sticanje osnovnih znanja iz elektrotehnike, analogne elektronike, električnih merenja i računara. Sticanje teorijskih I praktičnih znanja o elektrostatičkim I elektro-magnetnim pojavama, analognim elektronskim komponentama, sposobnost rešavanja osnovnih pasivnih I aktivnih analognih električnih kola sa jednosmernom I naizmeničnim strujama, teorijske osnove osnovnih mernih kola I praktična primena, I osnovne komponente od kojih se sastoji računar.

Cilj predmeta je sticanje potrebnih znanja za praćenje stručnih predmeta struke, proširivanje matematičkog obrazovanja, razvijanje stvaralačkog mišljenja i stvaranje osnove za razumevanje kvantitativnih odnosa među pojavama. Potrebno je ovladati onim specifičnim oblastima matematike koje su neophodne za razumevanje računarskih nauka.

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, elementima i strukturom računarskih programa, i osnovnim algoritmima za obradu podataka.
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte računarskih programa i piše programe koji vrše interakciju sa korisnikom; rukuje različitim tipovima podataka u računarskom programu; koristi osnovne strukturne elemente programa: sekvence, selekcije i iteracije; koristi potprograme i vrši dekompoziciju složenijih programa; poznaje elemente procesa razvoja programa; poznaje elemente analize algoritama. Osposobljen je za pisanje jednostavnijih programa u programskom jeziku Python.

Upoznavanje sa osnovnim fizičkim principima i zakonitostima neophodnim za razumevanje fizičkih procesa i savladavanje gradiva u okviru kurseva na višim godinama studija.

Mnogi predmeti sa kojima se srećemo u struci, kao što su osnovi računarske tehnike, teorija algoritama, programiranja i mnogi drugi, se oslanjaju na matematiku. Cilj predmeta je da se na jednom mestu sakupe sva ta neophodna matematička znanja koja su potrebna za razumevanje računarskih nauka, bilo da se radi o hardveru ili softveru.

Kurs je namenjen sticanju znanja o načinu funkcionisanja računara kroz upoznavanje sa matematičkim i logičkim osnovama na kojima se zasniva rad digitalnih sistema, kao I proučavanju osnovnih hardverskih komponenata računara, njihovih karakteristika I principa funkcionisanja.

Glavne oblasti koje se izučavaju u ovom predmetu su: 1. Linearne i nelinearne strukture podataka 2. Dizajn i analiza algoritama

Engleski jezik 1 je dvosemestralni ispit koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs takođe predstavlja pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou (FCE).

II godina

Upoznavanje sa elementima objektno orijentisanog programiranja i programskog jezika C++. Sticanje osnovnih teorijskih znanja o programiranju i osposobljavanje za samostalno rešavanje programskih problema kroz praktičan rad na računaru. Sposobnost snalaženja i rada u različitim razvojnim okruženjima. Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o programiranju i samostalan i grupni rad pri rešavanju programskih problema i projekata iz različitih oblasti računarstva.

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i matematičkim alatima koji su od koristi za upravljačke i komunikacione sisteme, kako u vremenskom, tako u frekvencijskom domenu. Osim razumevanja osnovnih pojmova i uloge transformacija, studenti treba da se osposobe za korišćenje softvera za analizu signala i sistema. Nakon završenog kursa, studenti će biti osposobljeni da rešavaju probleme koji se pojavljuju u praksi, da uspešno izaberu domen analize i pripreme se za izradu sopstvenih rešenja u drugim računarskim jezicima.

Predmet Operativni sistemi ima za cilj upoznavanje studenata s osnovnim konceptima i konkretnim rešenjima operativnih sistema savremenih računara radi pravilnog konfigurisanja, održavanja i uspešnog korišćenja u projektovanju i izradi sistema iz domena elektotehnike i računarstva.

Upoznavanje sa matematičkim osnova neophodnim za razumevanje računarskih nauka.

Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne karakteristike mikrokontrolera i osnovne metode za modeliranje kontinualnih i diskretnih sistema, izvrše njuhovu analizu (vremenski i frekvencijski domen), izaberu kontroler, programiraju ga i izvrše podešavanja.

Upoznavanje sa osnovnim principima analiza pomoću računara u elektrotehnici. Analiza analognih i digitalnih kola koristeći SPICE i drugih računarskih programa. Osposobljavanje studenata za korišćenje računarskih alata za analizu i dizajn elektronskih kola i sistema. Korišćenje softvera Matlab/Simulink, LTspice, LabView, Mathematica/Maxima, MuPad i Symbolic Python, simulatori kola na Internetu. Studenti će biti osposobljeni da koriste softver otvorenog koda da procesiraju tekst, crtaju električne šeme, crtaju dijagrame funkcija, koriste programske pakete za numeričko i simboličko računanje. Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje i realizaciju virtuelne PC bazirane instrumentacije.

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz komunikacionih tehnologija i računarskih mreža. Upoznavanje i proučavanje standarda i protokola u savremenim mrežama Internet/Intranet tipa. Shvatanje uloge slojeva u OSI i TCP/IP modelima komuniciranja. Ovladavanje tehnikama adresovanja i rutiranja podataka. Proučavanje najvažnijih Internet servisa. Samostalan praktičan rad na projektovanju i održavanju računarskih mreža. Razumevanje bezbednosnih izazova u savremenim mrežama i primena sveobuhvatne slojevite zaštite.

Engleski jezik 2 je dvosemestralni predmet koncipiran na osnovu udžbenika Complete First Certificate (Cambridge University Press) kome odgovara srednji viši nivo (upper-intermediate level or Common European Framework level B2). Ovaj kurs predstavlja takođe pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na srednjem nivou (FCE).

III godina

Osposobiti studente za proces profesionalne izrade softvera zasnovan na modelovanju faze projekta i standardizaciji procesa i proizvoda faze konstrukcije softverskih sistema. Specifikacija i modelovanje zahteva. Objektno modelovanje klijentske strane softverskog sistema. Konceptualno i fizičko modelovanje šeme baze podataka. Testiranje i integracija složenih softverskih sistema. Ovladavanje alatima za modelovanje.

Kurs je namenjen sticanju osnovnih znanja iz oblasti arhitekture i organizacije računara kroz upoznavanje sa njihovim osnovnim elementima. Cilj kursa je razumevanje načina funkcionisanja računara kao celine. Posebna pažnja je posvećena programiranju na nižem, asemblerskom nivou.

Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima modernih telekomunikacija. Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti telekomunikacija koje obuhvataju signale i spektre, odabiranje, šum i njegov uticaj, osnovne tehnike A/D konverzije, principe obrade i prenosa analognih i digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti, kriterijume kvaliteta prenosa, principe naprednih tehnika obrade i prenosa signala (multipleksiranje/višestruki pristup, tehnika proširenog spektra, širokopojasne i ultra-širokopojasne tehnologije).

Data Science je proglašeno za najperspektivnije zanimanje 21. veka (Harvard Business review)! Ovaj kurs pruža osnove za ovladavanje tehnikama za obradu podataka. Biće objašnjeno šta je to mašinsko učenje, klasterovanje i klasifikacija podataka. Kurs se zasniva na praktičnom radu u popularnom programskom jeziku Python (usvojen od Googlea kao standard za Data Science).

Upoznavanje sa savremenim tehnikama senzora, metodama i inženjerskim postupcima merenja fizičkih veličina. Upoznavanje s načinima gradnje senzora i mogućnostima njihove primene.

Mašinsko učenje predstavalja kurs koji u više detalja objašnjava pojmove klasifikacije i klasterovanja. Kurs je interaktivan sa računarskim vežbama u Pythonu. Posle kursa, studenti će shvatiti kako Facebook vrši auto-tag, tj. kako se automatski prepoznaju lica na fotografijama ili kako Instagram preporučuje najinteresantnije slike prema vašim željama.

Upoznavanje studenata sa istorijatom, organizacijom, komunikacionim modelom i tehnologijama Interneta, sa aktuelnim sistemima adresovanja na Internetu i njihovom primenom. Uvod u mrežno programiranje (socket programming). Upoznavanje sa organizacijom, protokolima i tehnologijama Veb servisa sa rešenjima i arhitekturama vezanim za serversku stranu Veb servisa.

Upoznavanje sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije i njenom mestu unutar tradicionalnih računarskih oblasti. Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim uvidima neophodnim za sintezu sistema veštačke inteligencije zasnovanih na znanju, obučavanju na osnovu primera ili genetskih informacija formiranih u evolucionom procesu unutar skupa potencijalnih rešenja.

Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne karakteristike mikrokontrolera i osnovne metode za modeliranje kontinualnih i diskretnih sistema, izvrše njuhovu analizu (vremenski i frekvencijski domen), izaberu kontroler, programiraju ga i izvrše podešavanja. Studenti će nakon položenog predmeta imati osnovne veštine da izvrše odgovarajuću analizu kontinualnih, diskretnih i digitalnih sistema, da izvrše njegovu simulaciju i da ga predstave u formi ulazno izlazne reprezentacije ili modela u prostoru stanja, da izvrše analizu stabilnosti ili projektovanje određenih klasa kontrolera, da izaberu odgovarajuće hardversko rešenje i realizuju projekt upravljanja u realnom vremenu.

Velike baze podataka zahtevaju distribuirano skladištenje podataka (recimo na nekoliko servera) za razliku od tradicionalnih manjih relacionih baza podataka. Glavna prednost NoSQL baza podataka je da se novi podaci mogu dodavati u bazu bez prethodno predefinisane strukture. U okviru kursa studenti će naučiti kako da naprave baze podataka od struktuiranih, polu-struktuiranih i nestruktuiranih podataka koji su prisutni na internetu.

Engleski jezik 3 je baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (Certificate of Advanced English). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine čitanja, pisanja, slušanja i govora. Ovim kursom je obuhvaćeno obnavljanje, kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

IV godina

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim i naprednim konceptima programiranja aplikacija za pametne mobilne uređaje. Po završetku kursa studenti će biti sposobni da razumeju hardver i softver na pametnim mobilnim Android i iOS uređajima, kao i da razviju aplikaciju za rad na ovim uređajima koristeći različite programske modele i razvojna okruženja.

U okviru ovog kursa student će steći praktična iskustva neophodna za rad sa ugrađenim hardverom. Između ostalog student će naučiti kako da vrše električna merenja od interesa i da koriste osciloskop, kako da napajaju i štite ugrađene sisteme od elektromagnetne interferencije, fizički proizvedu i debaguju svoj ugrađeni uređaj, koriste SPI, I2C, RS232, RS422 i USB ka oi CAN i Ethernet komunikacijske protokole, kako da spajaju senzore sa mikrokontrolerima i kako da upravljaju aktuatorima kao što su elektro motori. Pored svega ovoga, student će naučiti i kako da razumeju osnovne arhitekture ugrađenih računarskih sistema.

Ovaj kurs studente uči tehnikama koji imaju za cilj da kombinuju više izvora podataka istovremeno. Recimo, kako napraviti aplikaciju za smartwatch koja može da prepozna koliko ste dobro raspoloženi? U tu svrhu, koriste se informacije senzora pulsa, disanja i pokreta, a na kraju aplikacija može da pusti pesmu koja odgovara vašem raspoloženju. Po završetku kursa studenti će znati kako ovakve i slične signale da integrišu i da na osnovu njih kreiraju pametne aplikacije.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima sistema za rad u realnom vremenu i mogućnostima njihove implementacije na Linux-u (embedded Linux). Studenti se osposobljavaju da na jeziku C/C++ samostalno modeluju, analiziraju, projektuju, realizuju i testiraju RT sisteme. Kroz praktičan rad studenti samostalno analiziraju probleme iz domena sistema za rad u realnom vremenu, biraju odgovarajuću hardversku arhitekturu sistema, vrše modelovanje problema i na osnovu toga projektuju softver i testiraju finalni sistem u smislu ispunjavanja postavljenih zahteva (vremenski zahtevi, pouzdanost, tolerantnost na greške, adaptibilnost).

Svakog sekunda milioni korisnika Twitter-a, Youtube-a i Instagrama postavljaju ogromne količine podataka i ovaj trend će nastaviti da raste. U ovom kursu studenti će naučiti kako da dođu do podataka sa interneta (recimo svi twittovi o Donaldu Trampu) i da na osnovu njih analiziraju zašto je baš on izabran za predsednika. U okviru kursa, radiće se projekti gde ćemo pratiti biomedicinske parametre sa više hiljada korisnika i prepoznavati one koji su dobro raspoloženi i koji su depresivni (saradnja sa Univerzitetom Oxford i kompanijom MikroElektronika – Hexiwear pametni sat).

Cilj predmeta je sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje i implementaciju kompletnih IoT pametnih rešenja i aplikacija kao što su: Pametne kuće (eng. Smart Home), Pametna vozila (eng. Smart Car), Pametna poljoprivreda (eng. Smart Farming), Pametna okolina (eng. Smart Environment), Pametne aplikacije za brigu o zdravlju (eng. eHealth), Pametan parking (eng. Smart Parking) itd. Na kraju kursa student je kroz realan projekat na predmetu napravio jedan deo nekog pametnog sistema ili aplikacije. Na predmetu se razmatraju i integrišu svi delovi jedne distribuirane pametne aplikacije od senzorskog sistema, preko komunikacione mreže i serverske aplikacije sa NoSQL bazom podataka i BigData analitikom, do klijentskih korisničkih uređaja sa Android, iOS ili responsive Web aplikacijom koje sa serverom komuniciraju preko Veb servisa.

Po završetku kursa student će moći da objasni ključne aspekte primene računara u upravljanju procesima, projektuje i implementira digitalno upravljanje sistemom, projektuje i implementira sekvencijalno upravljanje procesom pomoću programabilnog logičkog kontrolera, projektuje i realizuje sistem za upravljanje i nadzor procesa (SKADA), kao i da povezuje programabilni hardver (programabilne kontrolere, FPGA, PLC) u industrijsku mrežu što je ključ za primene prilikom implementacije koncepta pamentne industrije (eng. Smart Industry).

Velike količine podataka zahtevaju efikasnu vizualizaciju da bi se što lakše uočili bitni trendovi. Recimo, kako na jednoj slici prikazati hiljade pesama kao tačke, tako da su one sa sličnim ritmom veoma blizu jedna druge. Drugi primer predstavlja, kao da se automatski generiše slika gde će hiljade filmova sa istim žanrom-sadržajem biti smešteni jedan pored drugog.

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti primenjenih poslovnih veština sa osvrtom na rešavanje konkretnih poslovnih problema i unapređenje performansi izabranog preduzeća. Osposobljavanje studenata za samostalan rad u privredi, produbljivanje i primena znanja iz oblasti profesionalnog razvoja i poslovnih veština, odnosno primena teorijskih znanja na konkretnim studijama slučaja.

Engleski jezik 4 baziran je na pažljivo sastavljenom jezičkom programu koji za krajnji cilj ima pripremu studenata za polaganje međunarodno priznatog ispita na nivou C1 poznavanja engleskog jezika (CAE). Ravnopravno su zastupljene sve četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovim kursom je obuhvaćeno i o obnavljanje kao i proširivanje znanja iz leksike i gramatike.

Studentska praksa je obavezan deo studija na većini fakulteta Univerziteta Singidunum. Na Univerzitetu trenutno postoji oko 400 sporazuma o realizaciji studentske prakse, potpisanih sa kompanijama iz različitih privrednih sektora. Studenti tako imaju priliku da steknu svoje prvo radno iskustvo relevantno za studijski program koji pohađaju. Zaposleni na Univerzitetu se trude da neprestano unapređuju proces organizacije i realizacije stručne prakse. Postoji mogućnost i da studenti sami organizuju svoju praksu, što se evidentira u dokumentaciji Univerziteta posle donošenja potvrde o realizovanoj stručnoj praksi, potpisanoj od poslodavca. U zavisnosti od motivacije i pokazane inicijative, studenti imaju priliku da učestvuju u više programa stručne prakse tokom perioda studiranja, što može veoma pozitivno uticati na njihovo znanje i izglede brzog pronalaženja posla u struci.

Za upis na studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" popunite formular za on-line prijavu.
Prijavi se za upis